Kameraövervakning

Foto: Ida Edgren

Reglerna för kamerabevakning ändras den 25 maj, detta på grund av EU:s nya dataskyddsförordning. Det kommer även att ske förändringar från och med den 1 augusti 2018 när den nya kamerabevakningslagen börjar gälla.

De nya reglerna innebär att färre behöver söka tillstånd för kameraövervakning. Det kommer att ställas krav på att den som vill kamerabevaka själv ser till att följa reglerna i dataskyddsförordningen respektive brottsdatalagen. Ansvaret för att utfärda tillstånd till kamerabevakning och utföra tillsyn över kamerabevakning kommer att flyttas från länsstyrelserna till Datainspektionen.

Privata organisationer måste följa dataskyddsförordningen

Privata organisationer behöver inte längre tillstånd

Privat verksamhet, som inte utför en uppgift av allmänt intresse, behöver inte längre tillstånd för att kamerabevaka. Befintliga tillstånd och anmälningar kommer att upphöra att gälla. Dataskyddsförordningens regler är tillräckliga för att garantera att behandlingen av personuppgifter inte kränker enskildas personliga integritet. Ni behöver alltså inte tillstånd men ni måste i stället se till att ni uppfyller kraven i dataskyddsförordningen.

Exempel på verksamheter som inte behöver tillstånd efter 25 maj 2018:

 • banker
 • butiker
 • privata parkeringshus
 • jägare som vill ha åtelkameror
 • privatpersoner

Krav på tillstånd för myndigheter och andra som utför en uppgift av allmänt intresse

Vilka behöver tillstånd?

Myndigheter och andra som utför uppgifter av allmänt intresse (exempelvis friskolor, privat hälso- och sjukvård, kollektivtrafiksbolag) behöver enligt den nya kamerabevakningslagen tillstånd för kamerabevakning, om de kamerabevakar en plats dit allmänheten har tillträde.

Platser dit allmänheten inte har tillträde får bevakas utan tillstånd, men reglerna i dataskyddsförordningen måste följas.

Myndigheters befintliga tillstånd fortsätter gälla även efter 25 maj 2018

Om ni är en myndighet, eller utför en uppgift av allmänt intresse, och redan har ett kameratillstånd så gäller det även efter 25 maj. Ni kan alltså fortsätta kamerabevaka enligt villkoren i ert tillstånd så länge tillståndet gäller.

Inga tillstånd kan utfärdas mellan 25 maj och 1 augusti

Fram till 25 maj 2018 är det länsstyrelserna som har ansvar för att utfärda kameratillstånd. När dataskyddsförordningen börjar gälla 25 maj kan länsstyrelserna inte längre utfärda några tillstånd eftersom det är Datainspektionen som är ansvarig för att bedriva tillsyn och se till att dataskyddsförordningen följs.

Datainspektionen kommer att börja utfärda nya tillstånd från och med 1 augusti 2018. Mellan den 25 maj och den 1 augusti kan myndigheter kamerabevaka om de följer reglerna i dataskyddsförordningen.

Regler för polisen och andra som arbetar med brottsbekämpning

För polisen och andra som utför uppgifter inom brottsbekämpning, lagföring och straffverkställighet gäller andra regler

När polisen och andra myndigheter utför sina uppgifter inom bland annat brottsbekämpning, lagföring och straffverkställighet omfattas inte reglerna i dataskyddsförordningen. Här gäller reglerna för kameraövervakningslagen tills den lagen upphävs. Fram till 1 augusti 2018 går det därför att ansöka om nya tillstånd för att kameraövervaka hos länsstyrelsen. Efter den 1 augusti ansöker även denna målgrupp om tillstånd hos Datainspektionen.

När det gäller privatpersoners kameror kan de ibland vara undantagna från reglerna i dataskyddsförordningen och den nya kamerabevakningslagen. I så fall behöver du som privatperson inte ta hänsyn till reglerna. Lagen gäller helt enkelt inte. Detta förutsätter dock att:

 • kameran inte filmar en plats dit allmänheten har tillträde
 • du kamerabevakar i egenskap av privatperson
 • bevakningen bedrivs som ett led i en verksamhet av rent privat natur eller som har samband med ditt hushåll


Om du som privatperson har för avsikt att sprida övervakningsmaterialet till en vidare krets, exempelvis på internet, omfattas kameran av reglerna i dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen.

Du kan läsa mer om de nya reglerna om kamerabevakning på Datainspektionens webbplats.

Datainspektionen

Datainspektionen har det centrala ansvaret för tillsynen enligt kameraövervakningslagen. De ska bland annat ge råd och stöd till allmänheten samt till de som erbjuder och använder övervakningsutrustning. Mer information finns på Datainspektionens webbplats.

Kameraövervakning från drönare

Riksdagen har röstat igenom en lagändring som gör det möjligt för privatpersoner och företag att fotografera från en drönare utan tillstånd från länsstyrelsen. Ändringarna började gälla den 1 augusti 2017. Men det finns ett undantag. Myndigheter måste fortfarande ha tillstånd.

Personuppgiftslagen tar över

Från och med den 1 augusti kommer privatpersoner och företag inte längre att behöva tillstånd från länsstyrelsen för att få använda en drönare med kamera. Däremot måste reglerna i personuppgiftslagen följas. Har du frågor kring personuppgiftslagen ska du vända dig till Datainspektionen.

Krävs andra tillstånd

Tänk på att det fortfarande krävs andra tillstånd för att få flyga drönare än just tillståndet till kameraövervakning. Till exempel krävs det tillstånd från

 • respektive flygplats för att flyga inom dess kontrollzon,
 • Transportstyrelsen om du flyger på uppdrag eller tjänar pengar på din flygning, samt
 • Lantmäteriet (och i vissa fall Sjöfartsverket) enligt lagen om skydd för geografisk information.

Nya regler 2018

Reglerna för kameraövervakning kommer att ändras väsentligt under 2018. Det påverkar både den som vill börja använda övervakningskameror och den som tidigare har fått tillstånd till eller anmält kameraövervakning till länsstyrelsen.

Den 25 maj 2018 träder nya dataskyddsförordningen från EU i kraft. Det innebär att nya regler om kameraövervakning börjar gälla. Regeringen har föreslagit att en ny kamerabevakningslag ska ersätta den nuvarande kameraövervakningslagen och den väntas träda i kraft den 1 augusti 2018.

Datainspektionen har föreslagits bli den myndighet som ska hantera alla frågor som gäller kameraövervakning (tillstånds- och tillsynsfrågor) efter att de nya reglerna trätt i kraft. Länsstyrelserna kommer alltså från och med den 1 augusti 2018 inte längre att hantera frågor eller ärenden om kameraövervakning.

Förslaget om den nya kamerabevakningslagen innebär bland annat att färre behöver söka tillstånd till kameraövervakning. Tillståndskravet kommer att begränsas så att det endast kommer att vara myndigheter och vissa andra som utför uppgifter av allmänt intresse som kommer att omfattas av tillståndsplikten.

Kamerabevakningslagen kommer dessutom bara att vara tillämplig när kameror används på ett sätt som innebär personövervakning.

Har en myndighet, eller andra med en uppgift av allmänt intresse, ett tillstånd till kameraövervakning kommer tillståndet att fortsätta gälla. Alla andra tillstånd till kameraövervakning och de anmälningar om kameraövervakning som gjorts kommer att upphöra i samband med att de nya reglerna träder i kraft.

Att det i många fall inte längre kommer att krävas tillstånd för kameraövervakning innebär dock inte att det är fritt fram för företag eller privatpersoner att sätta upp kameror.

De flesta som vill bedriva kameraövervakning kommer att vara skyldiga att följa reglerna i dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att man måste kunna ange vilket rättsligt stöd i förordningen som man har för att övervaka och man kan behöva göra en intresseavvägning som visar att behovet av övervakningen väger tyngre än rätten till integritet hos de som kan komma att övervakas.

Dataskyddsförordningen ställer även strängare krav på hur den som övervakar ska informera om det och vilken kontroll man ska ha på de uppgifter som samlas in. Den som inte följer reglerna i dataskyddsförordningen riskerar höga sanktionsavgifter. Ta kontakt med Datainspektionen för mer information.

Här kan du läsa mer:

 Summary Links