Kameraövervakning

Foto: Ida Edgren

Vill du övervaka platser dit allmänheten har tillträde? Då behöver du ansöka om tillstånd för kameraövervakning hos Länsstyrelsen. I vissa fall räcker det med att du anmäler det till oss i förväg.

Tillstånd behövs om du vill övervaka en plats som är fritt upplåten för allmänheten. Det spelar ingen roll om platsen är ett offentligt eller privat område. Om det är en butik, bank, post, parkeringshus eller tunnelbanestation som ska övervakas räcker det att du gör en anmälan till oss. En kamera som är monterad på en drönare omfattas också av kameraövervakningslagen och myndigheter behöver ansöka om tillstånd. Privatpersoner och företag behöver inte längre tillstånd för att få använda en drönare med kamera.

Anmälan och tillstånd

Du ska lämna in ansökan hos Länsstyrelsen. Om din övervakning ska ske i flera län med en övervakningskamera som är uppsatt på eller i ett fordon, fartyg eller luftfartyg, ansöker du i det län där övervakningen huvudsakligen ska ske. Du som ansöker ska också vara den som bedriver övervakningen (fotograferingen), alltså den som bestämmer ändamålet och därmed också ansvarar för övervakningen.

Läs noga igenom anvisningarna som följer med blanketterna. Betala avgiften samtidigt som du lämnar in din anmälan eller ansökan. Länsstyrelsen bedömer därefter om övervakningen kan tillåtas eller inte. Länsstyrelsen kan även begränsa övervakningen.

Avgifter

Anmälan om kameraövervakning           700 kronor

Ansökan om tillstånd                            3 700 kronor

Utvidgning av tillstånd                          2 300 kronor

Förlängning av tillstånd                        1 350 kronor

Undantag från upplysningsplikten          1 350 kronor

Tänk på att en anmälan eller ansökan inte behandlas innan betalningen är gjord.

Varför krävs tillstånd?

Syftet med kameraövervakningslagen är att se till så att kameraövervakning bara används när övervakningsintresset väger tyngre än integritetsintresset. Ett allmänt krav för kameraövervakning är att övervakningen ska bedrivas lagligt och med hänsyn till enskildas personliga integritet.

Du som planerar att bedriva kameraövervakning av platser dit allmänheten inte har tillträde behöver samtycke från de som berörs av övervakningen. Om samtycke inte finns kan övervakning ändå vara tillåtet, detta om kameraövervakningen behövs för att förebygga brott och att behovet väger tyngre än integritetsintresset.

Privat övervakning

Kameraövervakningslagen gäller inte vid till exempel övervakning av plats dit allmänheten inte har tillträde om övervakningen bedrivs av en fysisk person som ett led i en verksamhet av rent privat natur.

Skyltning

När du kameraövervakar måste du upplysa om detta med tydlig skyltning på övervakningsplatsen. Det ska också klart framgå vem som bedriver övervakningen. Detta gäller inte vid privat övervakning.

Ljudavlyssning samt ljudupptagning

Lagen omfattar även avlyssning eller upptagning av ljud som sker i samband med kameraövervakning. Även här krävs tillstånd och tydlig upplysning.

Undantag från tillståndsplikten

Trafikverket, Polismyndigheten, Försvarsmakten och i lagen angivna skyddsobjekt får i vissa fall bedriva kameraövervakning utan tillstånd. Detta gäller också statliga kasinon enligt kasinolagen. 

Tillsyn av övervakning

Länsstyrelsen utövar tillsyn av kameraövervakning av platser dit allmänheten har tillträde. Länsstyrelsen kan bland annat kontrollera kamerornas upptagningsområde och funktionssätt, bevarat bild- eller ljudmaterial och upplysning om kameraövervakningen.

Datainspektionen

Datainspektionen har det centrala ansvaret för tillsynen enligt kameraövervakningslagen. De ska bland annat ge råd och stöd till allmänheten samt till de som erbjuder och använder övervakningsutrustning. Mer information finns på Datainspektionens webbplats.

Kameraövervakning från drönare

Riksdagen har röstat igenom en lagändring som gör det möjligt för privatpersoner och företag att fotografera från en drönare utan tillstånd från länsstyrelsen. Ändringarna började gälla den 1 augusti 2017. Men det finns ett undantag. Myndigheter måste fortfarande ha tillstånd.

Personuppgiftslagen tar över

Från och med den 1 augusti kommer privatpersoner och företag inte längre att behöva tillstånd från länsstyrelsen för att få använda en drönare med kamera. Däremot måste reglerna i personuppgiftslagen följas. Har du frågor kring personuppgiftslagen ska du vända dig till Datainspektionen.

Krävs andra tillstånd

Tänk på att det fortfarande krävs andra tillstånd för att få flyga drönare än just tillståndet till kameraövervakning. Till exempel krävs det tillstånd från

  • respektive flygplats för att flyga inom dess kontrollzon,
  • Transportstyrelsen om du flyger på uppdrag eller tjänar pengar på din flygning, samt
  • Lantmäteriet (och i vissa fall Sjöfartsverket) enligt lagen om skydd för geografisk information.

Nya regler 2018

Reglerna för kameraövervakning kommer att ändras väsentligt under 2018. Det påverkar både den som vill börja använda övervakningskameror och den som tidigare har fått tillstånd till eller anmält kameraövervakning till länsstyrelsen.

Den 25 maj 2018 träder nya dataskyddsförordningen från EU i kraft. Det innebär att nya regler om kameraövervakning börjar gälla. Regeringen har föreslagit att en ny kamerabevakningslag ska ersätta den nuvarande kameraövervakningslagen och den väntas träda i kraft den 1 augusti 2018.

Datainspektionen har föreslagits bli den myndighet som ska hantera alla frågor som gäller kameraövervakning (tillstånds- och tillsynsfrågor) efter att de nya reglerna trätt i kraft. Länsstyrelserna kommer alltså från och med den 1 augusti 2018 inte längre att hantera frågor eller ärenden om kameraövervakning.

Förslaget om den nya kamerabevakningslagen innebär bland annat att färre behöver söka tillstånd till kameraövervakning. Tillståndskravet kommer att begränsas så att det endast kommer att vara myndigheter och vissa andra som utför uppgifter av allmänt intresse som kommer att omfattas av tillståndsplikten.

Kamerabevakningslagen kommer dessutom bara att vara tillämplig när kameror används på ett sätt som innebär personövervakning.

Har en myndighet, eller andra med en uppgift av allmänt intresse, ett tillstånd till kameraövervakning kommer tillståndet att fortsätta gälla. Alla andra tillstånd till kameraövervakning och de anmälningar om kameraövervakning som gjorts kommer att upphöra i samband med att de nya reglerna träder i kraft.

Att det i många fall inte längre kommer att krävas tillstånd för kameraövervakning innebär dock inte att det är fritt fram för företag eller privatpersoner att sätta upp kameror.

De flesta som vill bedriva kameraövervakning kommer att vara skyldiga att följa reglerna i dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att man måste kunna ange vilket rättsligt stöd i förordningen som man har för att övervaka och man kan behöva göra en intresseavvägning som visar att behovet av övervakningen väger tyngre än rätten till integritet hos de som kan komma att övervakas.

Dataskyddsförordningen ställer även strängare krav på hur den som övervakar ska informera om det och vilken kontroll man ska ha på de uppgifter som samlas in. Den som inte följer reglerna i dataskyddsförordningen riskerar höga sanktionsavgifter. Ta kontakt med Datainspektionen för mer information.

Här kan du läsa mer:

 Summary Links

 Content Editor ‭[2]‬