Regionalt kompetens- och metodstöd

Våld mot kvinnor och barn som lever med våld är ett komplicerat och omfattande samhällsproblem som berör många människor. Kommunerna har det yttersta ansvaret. Våldsutsatta personer som söker stöd och hjälp ska få det oavsett i vilken kommun de bor.

Länsstyrelsen arbetar för att öka kunskapen om våld i nära relationer och stimulera samverkan mellan olika myndigheter i länet, bland annat genom en regional samverkansgruppen mot våld i nära relationer, där landshövdingen är ordförande. Syftet med samverkansgruppen är att medlemmarna ska medverka till att våra verksamheters insatser blir kända, effektiva och anpassade efter den utsattes behov.   

Länsstyrelsens uppdrag

Länsstyrelsen har i uppdrag att bistå Socialstyrelsen i arbetet med att fördela utvecklingsmedel och skapa nationellt och regionalt kunskaps- och metodstöd för att kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. I detta arbete ska Länsstyrelsen: 

  • Bilda ett nationellt nätverk av resurspersoner 
  • Stödja kommunerna på regional nivå: tillämpa Socialstyrelsen allmänna råd, handbok, utbildningsmaterial och annat metodstöd
  • Ansvara för kunskaps- och erfarenhetsspridning på lokal nivå 
  • Fungera som länk mellan Socialstyrelsen och länets kommuner
  • Följa upp utvecklingen av arbetet på regional nivå, rapporteras till Socialstyrelsen
  • Följa upp implementeringen av kunskaps- och erfarenhetsspridning i verksamheterna på lokal nivå