Samordning

Länsstyrelsen Västra Götaland har tre övergripande uppdrag när det gäller att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor: samordning, regionalt kompetens- och metodstöd samt hedersrelaterat våld och förtryck.

Samordning och samverkan är avgörande för att den som är våldsutsatt ska få den hjälp som den behöver och har rätt till. I den nationella handlingsplanen för att bekämpa mäns våld mot kvinnor (2007) trycker regeringen särskilt på vikten av att alla aktörer samverkar och att den våldsutsattas behov hela tiden står i centrum. Det gäller yrkesverksamma inom vård och omsorg, socialtjänst, polis, men också andra aktörer som till exempel brottsoffer- och kvinnojourer.

Länsstyrelsens uppdrag är därför att underlätta erfarenhetsutbyte och samverkan inom och mellan kommuner, samt att samordna insatser för att motverka olika typer av våld. Dessa kan vara:

Länsstyrelsen samordnar olika nätverk och grupper, till exempel:

  • Kommunnätverk Mäns våld mot kvinnor (kvinnofridssamordnare och folkhälsosamordnare)
  • Regional samverkansgrupp mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål.
  • Regional samverkansgrupp mot Mäns våld mot kvinnor.  
  • NUS (Nätverket för verksamheter som möter unga med erfarenhet av sex mot ersättning)