Länsstyrelsens uppdrag

Regeringens mål är att mäns våld mot kvinnor skall upphöra. Alla har rätt att leva tryggt och jämställt i samhället och i nära relationer. Att utöva våld är ett brott mot svensk lag och mänskliga rättigheter.

Ett nationellt mål är därför att mäns våld mot kvinnor skall upphöra. Genom att lyfta upp det som ett fjärde delmål i jämställdhetspolitiken visar regeringen att arbetet är viktigt och prioriterat. Länsstyrelsen är en statlig myndighet på regional nivå och är länken mellan regering, myndighet, kommun och civilsamhälle.

Den länsövergripande strategin för jämställdhetsintegrering, Jämställt Västra Götaland 2014 – 2017, innehåller tre regionala mål med fokus att mäns våld mot kvinnor skall upphöra:

  • Långsiktiga och hållbara strukturer för att motverka mäns våld mot kvinnor
  • Beredskap för att tidigt upptäcka våldsutsatthet och erbjuda stödinsatser till våldsutsatta, barn som lever med våld och våldsutövare.
  • Rutiner för målgruppsanpassat stöd till grupper med svagt samhälleligt skydd.

I Länsstyrelsen Västra Götalands uppdrag ingår:

Samordning

Att erbjuda regionalt kompetens- och metodstöd

Att verka mot hedersrelaterat våld och förtryck

 

 

Läs mer om uppdragsområdet mäns våld mot kvinnor (pdf, ny flik) 

Klicka på bilden för att se uppdragsområdet mäns våld mot kvinnor.