Vad är våld?

Mäns våld mot kvinnor är en konsekvens av en samhällsordning som ger män mer makt än kvinnor och där män som grupp är överordnade kvinnor som grupp. De här föreställningarna om kön påverkar kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser och i hela världen.

Mäns våld mot kvinnor omfattar bland annat våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sex mot ersättning, prostitution, människohandel för sexuella ändamål och sexuella övergrepp utanför en relation.

Våld i nära relationer kan ta sig olika uttryck och förekomma i alla typer av relationer, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexualitet, funktionalitet, ålder, religion, etnicitet eller social bakgrund. Vuxna barn vara våldsamma mot sina föräldrar och våld kan utövas i hbtq-relationer. Även kvinnor kan utsätta män för våld.

Män utsätts oftare än kvinnor för våld, samtidigt som det också är männen som står för majoriteten av det våld som utövas. Det finns en skillnad i våldsutsattheten mellan män och kvinnor. Män utsätts främst för våld av okända män utanför hemmet. Kvinnor utsätts i sitt hem av någon som de har eller har haft en nära relation till. Det kan vara en partner, men även någon som kvinnan är beroende av och litar på. Våld i nära relationer är ett tillitsbrott och kan därför påverka kvinnan allvarligare än andra typer av våldsbrott.

                                Vad är våld?