Några av grupperna med svagt samhälleligt skydd

Barn

Ett barn som lever med våld kan själv vara utsatt för våldet, men också vara vittne till våld i hemmet. Att bli utsatt för våld av den person som ansvara för omsorgen, eller se den personen utöva våld eller utsättas för våld, är särskilt skadligt. Barn reagerar olika, många gömmer våldet som en hemlighet och berättar inte om det som hänt. Det är därför viktigt att göra det möjligt för barnet att tala om sina erfarenheter och ge den hjälp som barnet behöver och har rätt till.

Äldre kvinnor

Äldre kvinnor tillhör en osynlig grupp i samhället. Sjukdom och funktionsnedsättning, tillsammans med ett ökat beroende av andra, ökar risken för våldsutsatthet. Våldet kan vara av olika slag, men många äldre kvinnor utsätts också för försummelse. Det kan till exempel handla om att inte få hjälp med sin hygien eller med rätt medicinering. Den som utövar våldet kan vara en anhörig, men också en omsorgspersonal.

Kvinnor med funktionsnedsättning

Tre faktorer som kan kopplas till våld mot kvinnor med funktionsnedsättning är beroende, osynlighet och sårbarhet. Beroendet av andra för omsorg och osynligheten i samhället delar de med flera andra grupper med svagt samhälleligt skydd. Sårbarheten kan se olika ut beroende på funktionsnedsättning. Kvinnan kan ha svårt att försvara sig och lämna ett våldsamt förhållande. Hon kan ha svårt att beskriva vad hon utsatts för, bli trodd och bemött på ett respektfullt sätt. Många lever ett isolerat liv och den som har en kognitiv funktionsnedsättning kan ha svårt att veta vad som är våld och sätta gränser.

Kvinnor i missbruk/beroende

Våld är ett vanligt inslag i vardagen hos kvinnor i missbruk. De utsätts ofta för våld av flera olika förövare, det kan vara en partner, omsorgspersonal, polis och väktare eller andra missbrukare. Många kvinnor i missbruk har erfarenhet av fördomar och dåligt bemötande från myndigheter. Misstron tillsammans med en rädsla för att deras missbruk eller eventuella kriminella verksamhet ska bli känt gör det att de undviker att polisanmäla våld. De fruktar också att barnen ska omhändertas eller att de förlorar umgänget med dem.

Kvinnor i hemlöshet

Det finns flera skäl till varför en kvinna kan stå utan egen bostad. Psykisk sjukdom eller ett missbruk kan ställa kvinnan utanför bostadsmarknaden, frivilligt eller av tvång. Dessa kvinnor är särskilt utsatta för våld och sexuella övergrepp. För att få tak över huvudet, droger eller skydd från andras våld kan de tvingas leva med en man som utsätter dem för våld och/eller tvingar dem till prostitution. Det är viktigt att kvinnorna erbjuds ett tryggt och säkert boende och hjälp med att återupprätta sitt liv.

Kvinnor med utländsk bakgrund

Faktorer som diskriminering, bristande språkkunskaper och sociala nätverk, dålig ekonomi och avsaknad av kunskap om rättigheter påverkar en våldsutsatt kvinna med utländsk bakgrund och hennes möjlighet att söka hjälp i en våldsam relation. Hon riskerar att isoleras och hamna i en destruktiv beroendeställning till en våldsutövande partner. Är kvinnan dessutom rädd för att utvisas och har dåliga erfarenheter av polis och myndigheter ökar risken att hon stannar i en våldsrelation.