Grupper med svagt samhälleligt skydd

Grupper med svagt skydd i samhället, eller särskilt utsatta grupper som de också kallas, är ofta mer våldsutsatta än andra. Det kan handla om personer med funktionsnedsättning, personer i missbruk/beroende, i hemlöshet, i prostitution eller människohandel för sexuella ändamål, barn, äldre kvinnor, hbtq-personer och kvinnor med utländsk bakgrund. Män utsätts också för våld, men inom de flesta av grupperna är kvinnor mer utsatta än män.

Den som är särskilt utsatt är ofta beroende av någon annan och det kan också finnas fördomar mot gruppen. Detta påverkar vilken hjälp och vilket stöd personen får av samhället. Det är därför viktigt att uppmärksamma levnadsvillkoren för dessa grupper och hur det påverkar våldsutsattheten. Det finns grupper som kan behöva målgruppsanpassat stöd, samtidigt ska man vara uppmärksam på att grupperna inte är homogena och det är möjligt att tillhöra flera grupper samtidigt.

Klicka på nedan länkar för att läsa mer om några av grupperna:

Barn

Äldre kvinnor

Kvinnor med funktionsnedsättning

Kvinnor i missbruk/beroende

Kvinnor i hemlöshet

Kvinnor med utländsk bakgrund