Tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att samordna och koordinera arbetet med tidiga insatser för vuxna asylsökande och personer med uppehållstillstånd i Migrationsverkets boenden. Kommuner, kommunalförbund samt organisationer i det civila samhället som uppfyller vissa krav kan söka statsbidrag för arbetet med insatser för målgruppen.

Statsbidrag  

Insatserna som beviljas statsbidrag ska stärka målgruppens kunskaper i det svenska språket, främja hälsan och förenkla etableringen på arbetsmarknaden och i samhället.

Länsstyrelsen har beslutat om statsbidrag för tidiga insatser för 2017. Sammanlagt har statsbidrag på totalt 21,2 miljoner kronor fördelats i länet under 2017.

Under 2018 utlyses nya medel för tidiga insatser. Mer information finns på sidan om statsbidrag

Länsstyrelserna samordnar insatser

Insatserna är tänkta att utföras av flera olika aktörer. Länsstyrelsernas uppdrag kan sammanfattas i följande punkter:

  • Samordna och koordinera insatser. Länsstyrelserna ska verka för en god geografisk spridning av insatser som når en så stor andel av målgruppen som möjligt.
  • Stödja utförare i arbetet med tidiga insatser. Stödet kan till exempel handla om hjälp med samordning eller medel för insatser.
  • Besluta och betala ut medel till utförare av tidiga insatser.
  • Följa upp att tidiga insatser erbjuds och når målgruppen och att de resurser som avsätts för olika typer av insatser för asylsökande används ändamålsenligt.

Vad är tidiga insatser för asylsökande?

Med insatser avses insatser och aktiviteter riktade till män och kvinnor som är asylsökande eller som har uppehållstillstånd men bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på anvisning om kommunplacering.

Syftet med insatserna är att påskynda etableringsprocessen och samtidigt göra väntetiden, som uppstår då asylansökan prövas, mer meningsfull.  Tidiga insatser omfattar verksamhet som har till syfte att främja målgruppens kunskaper i svenska, kunskaper om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden samt hälsa.

I länsstyrelsens uppdrag ingår att verka för regional samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer. Länsstyrelserna ska även verka för att kvinnor och män kan delta i insatserna på lika villkor och i samma utsträckning. Länsstyrelserna har inom ramen för de tidiga insatserna även ett informationsuppdrag, där man ska lämna uppgifter till Migrationsverket om vilka insatser som finns i länet samt hålla informationen tillgänglig för allmänheten.

Folkbildningen och organisationer i civilsamhället är några av flera viktiga aktörer som erbjuder svenskundervisning, samhällsinformation och socialt deltagande i det lokala förenings- och kulturlivet. Även landsting/regioner, kommuner och andra aktörer bidrar på olika sätt i arbetet med tidiga insatser för asylsökande. Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Folkbildningsrådet har särskilda uppdrag som rör asylsökande, se nedan.

Digitalt språkinlärningspaket – Lära svenska

På webbportalen informationsverige.se finns möjlighet att lära sig svenska på egen hand. Här hittar du flera olika användbara hjälpmedel, som till exempel appar, filmer och webbsidor, så att du kan träna svenska själv eller tillsammans med andra.

Jobskills.se

logotyp för digitala verktyget jobskillsArbetsförmedlingen har utvecklat ett nytt digitalt verktyg, Jobskills.se, som asylsökande och nyanlända kan använda för att visa sin kompetens och tidigare erfarenheter. Syftet är att kunna förbereda sig för jobb i Sverige. Jobskills.se finns tillgängligt på arabiska, engelska, persiska, somaliska, svenska och tigrinja.

För att nå målgruppen har Arbetsförmedlingen anställt så kallade kundresurser, som informerar och finns tillgängliga på olika asylboenden, språkcaféer och andra mötesplatser.

Mer information om jobskills.se finns på webbportalen informationsverige.se

Folkbildningen ger asylsökande möjligheter till svenskundervisning

Studieförbund och folkhögskolor genomför insatser för att stärka asylsökandes kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället. Folkbildningsrådet fördelar medel till studieförbund och folkhögskolor som genomför dessa insatser. Läs mer om folkbildningens insatser.

Migrationsverkets förändrade uppdrag

Genom införandet av den nya strukturen för tidiga insatser 2017 upphör Migrationsverkets uppdrag med organiserad sysselsättning. Migrationsverket ges istället i uppdrag att i lämplig omfattning ge asylsökande tillfälle att delta i informationsinsatser, till exempel information om asylprocessen, grundläggande samhällsinformation och gällande regler på det aktuella boendet. Migrationsverket kommer också framgent, när den nya strukturen för tidiga insatser införs, vara en central samverkanspart i arbetet för att underlätta för andra aktörer att erbjuda tidiga insatser och för att nå målgruppen med information om dessa insatser.

Deltagare i forum för tidiga insatser 2017

Mer information

Regeringens information om tidiga insatser för asylsökande

Förordning om länsstyrelsernas uppdrag avseende insatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare

Förordning om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl.

 

 Forum för tidiga insatser 2017 – dokumentation

 Aktuellt

 Arbetspraktik för dig med uppehållstillstånd

​Migrationsverket har samlat information om vad som gäller kring praktik för personer med uppehållstillstånd, som bor i Migrationsverkets asylboende.