EU-fonder

Europeiska unionen fördelar medel inom integrationsområdet. Nedan finns en sammanställning över fonder som faller inom ramen för det allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar”.

Europeiska flyktingfonden (ERF)

Europeiska flyktingfonden medfinansierar utvecklingsprojekt som rör asylsökande, asylprövning, vidarebosättning av kvotflyktingar och introduktion av kommunmottagna flyktingar med mera.

Mer information om utlysning av medel finns på Migrationsverkets webbplats.

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden medfinansierar utvecklingsprojekt som rör följande målgrupper: 

  • Anhöriginvandrare (dock inte anhöriga till flyktingar eller skyddsbehövande inom den så kallade tvåårsramen).
  • Personer som fått uppehållstillstånd av så kallade humanitära skäl/synnerligen ömmande omständigheter (och anhöriga till dessa).
  • Arbetskraftsinvandrare (dock inte säsongsarbetare och experter).

Mer information om utlysning av medel på Svenska ESF-rådets webbplats

Europeiska återvändandefonden

Europeiska återvändandefonden medfinansierar projekt som utvecklar både frivilligt och påtvingat återvändande, vilket innebär förberedelse i Sverige inför återvändandet, återanpassningsprogram i hemlandet och insamling och förmedling av relevant hemlandsinformation.

Mer information om utlysning av medel på Migrationsverkets webbplats

Europeiska gränsfonden

Europeiska gränsfonden medfinansierar projekt som bidrar till att förstärka området med frihet, säkerhet och rättvisa samt tillämpningen av principen om solidaritet mellan medlemsstaterna.

Mer information om utlysning av medel på Polisens webbplats