Utvecklingsmedel (37 §, 37a §)

Länsstyrelsen har möjlighet att bevilja medel till kommuner och kommunalförbund som vill göra insatser för att främja utveckling inom integrationsområdet.

Extra utlysning för insatser för att skapa beredskap, mottagningskapacitet och utveckla samverkan (§ 37)

Länsstyrelsen kan enligt 37 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar bevilja utvecklingsmedel till kommuner och kommunalförbund. 

För 2017 ska länsstyrelserna prioritera sådana insatser och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har att fördela SEK 4 672 323 i en extra utlysning, där ansökan ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 15 september 2017.

Blanketter och mer information 37 §

Ansökan med vägledning 37 §

Intyg samverkanspart – § 37 2017 

Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter (§ 37a)

Länsstyrelserna har möjlighet att lämna ersättning till kommuner för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktar sig i huvudsak till nyanlända flyktingar.

Utlysningen är avslutad.

Utlysning av medel från Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) är en sammanslagning av de tre tidigare fonderna Europeiska flyktingfonden, Europeiska integrationsfonden och Europeiska återvändandefonden. Läs mer på Migrationsverkets webbplats.