Utvecklingsmedel (37 §, 37a §)

Länsstyrelsen har möjlighet att bevilja medel till kommuner och kommunalförbund som vill göra insatser för att främja utveckling inom integrationsområdet.

Insatser och samverkan som bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna (37 §)

Enligt 37 § förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

Kommuner eller kommunalförbund kan söka statlig ersättning hos Länsstyrelsen för insatser som gäller vissa utlänningar. Länsstyrelsen kan bevilja utvecklingsmedel enligt 37 § förordningen (2010:1122) för att skapa beredskap, mottagningskapacitet och utveckla samverkan. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har 13 446 800 kronor att fördela.

Under 2018 prioriteras insatser och samverkan som tydligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna. Länsstyrelsen prioriterar insatser som syftar till att skapa förutsättningar för en god bostadsförsörjning i kommunerna.

Sista ansökningsdag är 27 april 2018.

  1. Informationsbrev 37 § 2018
  2. Ansökan med vägledning 37 § 2018
  3. Intyg samverkanspart 2018
  4. Manual jämställdhetsintegrering

Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter (37a §)

Enligt 37a § förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

Länsstyrelserna har möjlighet att lämna ersättning till kommuner för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktar sig i huvudsak till nyanlända flyktingar. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har 10 110 000 kronor att fördela.

Ersättning lämnas till verksamheter som syftar till att underlätta etableringen i samhället, skapa nätverk, stödja språkinlärning eller ge socialt stöd till ensamkommande barn.  

För 2018 prioriteras insatser som särskilt riktar sig till eller underlättar deltagandet för föräldralediga och andra personer med små barn.

Sista ansökningsdag är 27 april 2018.

  1. Informationsbrev 37a § 2018
  2. Ansökningsformulär med vägledning 37a 2018
  3. Intyg samverkanspart 37a § 2018
  4. Manual Jämställdhetsintegrering

Utlysning av medel från Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) är en sammanslagning av de tre tidigare fonderna Europeiska flyktingfonden, Europeiska integrationsfonden och Europeiska återvändandefonden. Läs mer på Migrationsverkets webbplats.