Statsbidrag till verksamheter för asylsökande

Länsstyrelserna kan bevilja statsbidrag för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande.

Syftet med statsbidraget är att motverka passivisering under asyltiden, att underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och att främja en framtida etablering för dem som beviljas uppehållstillstånd”

Länsstyrelsen i Västra Götaland förfogar över 12, 4 miljoner kronor. Bidrag får lämnas för verksamhet som är riktad till målgruppen för tidiga insatser, och där syftet med verksamheten är att främja kunskaper i svenska, kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden eller hälsa.

Ny möjlighet att söka statsbidrag

Planering pågår för en ytterligare ansökningsomgång under 14 augusti – 8 september. OBS! Preliminära datum.  

 • En informationsdag planeras den 25 augusti (Göteborg)
 • Mer information kommer under juli.

Länsstyrelsen handlägger och tar beslut

Ansökningsperioden (21 mars – 5 maj 2017) är nu avslutad.

Länsstyrelsen kontrollerar att ansökan är komplett och att planerad insats vänder sig till målgruppen för tidiga insatser.

Länsstyrelsen ska se till att:

 • tillgången på insatser motsvarar behovet i länet
 • målgruppen för insatserna har möjlighet att delta
 • kvinnor och män kan delta på lika villkor och i samma utsträckning

För att vi ska kunna uppnå detta kan vi bli tvungna att prioritera bland inkomna ansökningar.

Begärda kompletteringar skickas med e-post 

 

Länsstyrelsen kommer att höra av sig i de fall vi saknar tillräcklig information.

 

 

Skicka begärda kompletteringar med e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se

Kom ihåg att ange ansökans diarienummer när ni svarar på våra frågor. 

Beslut och utbetalning 

 • Beslut meddelas i slutet av juni
 • Utbetalning sker från Länsstyrelsen i Jönköping inom 6 veckor efter beslut.

Hur länsstyrelserna ska hantera bidraget regleras av Förordning om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl. (2016:1364).

Målgrupp för verksamheten

Bidrag får lämnas till verksamhet som riktar sig till personer som fyllt 18 år och som antingen är asylsökande eller som har beviljats uppehållstillstånd men som bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboende. I gruppen asylsökande ingår både asylsökande på anläggningsboende och asylsökande i eget boende.

Bidrag kan inte beviljas för verksamhet riktad till personer med uppehållstillstånd i eget boende eller verksamhet direkt riktad till personer under 18 år.

Vilka insatser kan få bidrag?

Statsbidrag får lämnas för insatser riktade till målgruppen för tidiga insatser och där syftet med verksamheten är att främja;

 • kunskaper i svenska språket
 • kunskaper om det svenska samhället
 • kunskaper om arbetsmarknaden
 • målgruppens hälsa

Kvinnor och män ska kunna delta i aktiviteterna på lika villkor och i samma utsträckning. Insatserna ska dessutom ta hänsyn till barn- och jämställdhetsperspektivet.

Vem kan söka bidrag?

I första hand kan bidrag sökas av organisationer inom civilsamhället. För att kunna söka bidrag krävs det att organisationen:

 1. är en ideell förening där medlemskap i såväl föreningen som dess medlemsföreningar är frivilligt
 2. har en ansvarig styrelse
 3. bedriver sin verksamhet i Sverige
 4. är självständig och demokratiskt uppbyggd
 5. har ett huvudsakligt syfte som är förenligt med de värderingar som
  präglar ett demokratiskt samhälle
 6. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet
  och förbud mot diskriminering
 7. har bedrivit verksamhet i Sverige under minst ett år före ansökan om bidrag.

Även kommuner eller kommunalförbund kan söka och beviljas medel, men endast i de fall då behovet av verksamhet inte kan tillgodoses av andra organisationer.

Västra Götalands län ser gärna att flera aktörer samarbetar kring verksamhet eller insatser för att kunna erbjuda målgruppen ett större utbud. Vi ser gärna att verksamheten har genomfört en målgruppsanalys för att utreda behov och eventuella hinder för deltagande och kan redogöra för hur verksamheten möter dessa.

Ideella föreningar

En ideell förening kännetecknas av ett ideellt ändamål eller en ideell verksamhet. Föreningen ska ha ett öppet medlemskap och vara uppbyggd så att alla medlemmar kan påverka verksamheten. Utmärkande för en ideell förening är också just den "ideella" karaktären. Denna innebär att föreningen antingen har en ideell målsättning eller att den främjar sina medlemmars ekonomiska intressen men utan ekonomisk verksamhet.

Trossamfund

Registrerade trossamfund samt Svenska kyrkan kan söka bidrag. Trossamfunden måste, liksom övriga organisationer som söker bidrag, leva upp till kraven som ställs i förordning  (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl.

Kommuner och kommunalförbund

Kommuner och kommunalförbund kan söka och beviljas bidrag, men endast under förutsättning att det behov som verksamheten avser fylla inte kan tillgodoses av andra organisationer. Den bedrivna verksamheten får i sådana fall inte heller innebära att kommunen beviljas bidrag för uppgifter som kommunen är skyldig att utföra i alla fall. 

Bidrag lämnas inte till

Bidrag får inte lämnas för praktikverksamhet.

Bidrag kan inte heller sökas för verksamhet som syftar till religiös eller politisk påverkan. Ett exempel på vad det innebär är att ett trossamfund kan söka bidrag för ett språkcafé, men inte för träffar med bibelstudier.

Bidrag kan inte sökas av stiftelser eller företag. 

Redovisning och uppföljning

Redovisning ska lämnas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län i enlighet med vad som anges i beslutet.

 • Vad är genomfört?
 • Är syftet uppnått?

Slutredovisning ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast två månader efter insatstidens slut.

Ekonomisk uppföljning

Den som beviljats statsbidrag ska kunna visa fakturor  och andra underlag för redovisningen.

Återbetalning

Mottagare av statsbidraget är återbetalningsskyldig om ersättning lämnats på fel grund eller med för högt belopp. Återbetalning ska även ske i de fall ersättningen inte använts för det ändamål som angetts i ansökan.

 Statsbidrag 2017

Aktuella ansökningsblanketter och vägledning kommer under juli.

 Stödmaterial

​Vi vill att det ska vara så lätt som möjligt att ansöka om medel från oss. Därför har vi tagit fram lite hjälpmedel som du kan använda om du vill till din ansökan.

Projektplan - utvecklingsmedel 

Här kan du se ansökningsprocessen

Här kan du se uppföljningsprocessen