Statsbidrag till verksamheter för asylsökande

Länsstyrelserna kan bevilja statsbidrag för verksamhet inom tidiga insatser för asylsökande.

Syftet med statsbidraget är att motverka passivisering under asyltiden, att underlätta asylsökandes kontakter med den svenska arbetsmarknaden och att främja en framtida etablering för dem som beviljas uppehållstillstånd.

Utlysning för TIA statsbidrag 2017 stängd

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har nu stängt den andra utlysningen om 8,8 miljoner, för i år som varit öppen den 14 augusti - 8 september 2017. Den 8september var sista datum för att lämna in en komplett ansökan. Länsstyrelsen kommer inte att ta emot kompletteringar efter detta datum. Handläggningstiden för statsbidraget är förlängd och besluten tas under oktober månad. Lista för de insatser som beviljas statsbidrag under 2017 publiceras på denna sida.

Följande utlysning av statsbidrag till verksamhet för asylsökande med flera kommer att ske i början av 2018

Med statsbidraget ska Länsstyrelsen verka för att:

 • tillgången på insatser motsvarar behovet i länet
 • målgruppen för insatserna har möjlighet att delta
 • kvinnor och män kan delta på lika villkor och i samma utsträckning.

Bidrag får lämnas för verksamhet som är riktad till målgruppen för tidiga insatser, och där syftet med verksamheten är att främja kunskaper i svenska, kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden eller hälsa.

Hur länsstyrelserna ska hantera bidraget regleras av Förordning om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl. (2016:1364)

Antal vuxna asylsökande september 2017

(Källa Migrationsverket)
 

(Klicka på bilden för större version)

Beslut om statsbidrag

Länsstyrelsen har hittills i år beviljat statsbidrag för insatser motsvarande 11 miljoner kronor. Intresset var stort och totalt fick vi in ansökningar motsvarande 58 miljoner kronor.  

Beslut om statsbidrag 30 juni

Utbetalning sker från Länsstyrelsen i Jönköping inom sex veckor efter beslut.

I handläggningen av inkomna statsbidragsansökningar har följande
kriterier beaktats:

 • Målgruppens behov av verksamheten och hur organisationen arbetar med jämställdhet i projektet. 
 • Tydlig och rimlig budget, som är anpassad insatsens omfattning.
 • Tydlig genomförandeplan och tidsplanering för insatsen.
 • Att ansökan är fullständigt ifylld och undertecknad.
 • Geografisk spridning av insatser i länet anpassad efter var målgruppen befinner sig nu och framöver, enligt Migrationsverkets statistik.

Målgrupp för verksamheten

Bidrag får lämnas till verksamhet som riktar sig till personer som fyllt 18 år och som antingen är asylsökande eller som har beviljats uppehållstillstånd men som bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboende. I gruppen asylsökande ingår både asylsökande på anläggningsboende och asylsökande i eget boende.

Bidrag kan inte beviljas för verksamhet riktad till personer med uppehållstillstånd i eget boende eller för verksamhet direkt riktad till personer under 18 år.

Vilka insatser kan få bidrag?

Statsbidrag får lämnas för insatser riktade till målgruppen för tidiga insatser och där syftet med verksamheten är att främja:

 • kunskaper i svenska språket
 • kunskaper om det svenska samhället
 • kunskaper om arbetsmarknaden
 • målgruppens hälsa

Insatser som beviljas statsbidrag ska arbeta med jämställdhet och barnperspektiv i sin verksamhet. Kvinnor och män ska kunna delta i aktiviteterna på lika villkor och i samma utsträckning.

Vem kan söka bidrag?

I första hand kan bidrag sökas av organisationer inom civilsamhället. För att kunna söka bidrag krävs det att organisationen:

 1. är en ideell förening där medlemskap i såväl föreningen som dess medlemsföreningar är frivilligt
 2. har en ansvarig styrelse
 3. bedriver sin verksamhet i Sverige
 4. är självständigt och demokratiskt uppbyggd
 5. har ett huvudsakligt syfte som är förenligt med de värderingar som
  präglar ett demokratiskt samhälle
 6. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet
  och förbud mot diskriminering
 7. har bedrivit verksamhet i Sverige under minst ett år före ansökan om bidrag.

Även kommuner eller kommunalförbund kan söka och beviljas medel, men endast i de fall då behovet av verksamhet inte kan tillgodoses av andra organisationer.

Västra Götalands län ser gärna att flera aktörer samarbetar kring verksamhet eller insatser för att kunna erbjuda målgruppen ett större utbud. Vi ser gärna att verksamheten har genomfört en målgruppsanalys för att utreda behov och eventuella hinder för deltagande och kan redogöra för hur verksamheten möter dessa.

Ideella föreningar

En ideell förening kännetecknas av ett ideellt ändamål eller en ideell verksamhet. Föreningen ska ha ett öppet medlemskap och vara uppbyggd så att alla medlemmar kan påverka verksamheten. Utmärkande för en ideell förening är också just den "ideella" karaktären. Denna innebär att föreningen antingen har en ideell målsättning eller att den främjar sina medlemmars ekonomiska intressen men utan ekonomisk verksamhet.

Trossamfund

Registrerade trossamfund samt Svenska kyrkan kan söka bidrag. Trossamfunden måste, liksom övriga organisationer som söker bidrag, leva upp till kraven som ställs i förordning  (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl.

Kommuner och kommunalförbund

Kommuner och kommunalförbund kan söka och beviljas bidrag, men endast under förutsättning att det behov som verksamheten avser fylla inte kan tillgodoses av andra organisationer. Den bedrivna verksamheten får i sådana fall inte heller innebära att kommunen beviljas bidrag för uppgifter som kommunen är skyldig att utföra i alla fall. 

Bidrag lämnas inte till

Bidrag får inte lämnas för praktikverksamhet.

Bidrag kan inte heller sökas för verksamhet som syftar till religiös eller politisk påverkan. Ett exempel på vad det innebär är att ett trossamfund kan söka bidrag för ett språkcafé, men inte för träffar med bibelstudier.

Bidrag kan inte sökas av stiftelser eller företag. 

Redovisning och uppföljning

Redovisning ska lämnas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län i enlighet med vad som anges i beslutet.

 • Vad är genomfört?
 • Är syftet uppnått?

Slutredovisning ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast två månader efter insatstidens slut.

Ekonomisk uppföljning

Den som beviljats statsbidrag ska kunna visa fakturor och andra underlag för redovisningen.

Återbetalning

Mottagare av statsbidraget är återbetalningsskyldig om ersättning lämnats på fel grund eller med för högt belopp. Återbetalning ska även ske i de fall ersättningen inte använts för det ändamål som angetts i ansökan.

 Aktuellt just nu

 Stödmaterial

​Vi vill att det ska vara så lätt som möjligt att ansöka om medel från oss. Därför har vi tagit fram lite hjälpmedel som du kan använda om du vill till din ansökan.

Vägledning till sökande

Handledning för ifyllande av ansökan 2017

Här kan du se ansökningsprocessen

Här kan du se uppföljningsprocessen

Projektplan - utvecklingsmedel 

Mall för reviderad budget

 Statsbidrag 2017

Följande organisationer har beviljats statsbidrag hittills i år:

Beslut om statsbidrag 30 juni