Samverkan

Länsstyrelsen ska verka för att det finns beredskap och kapacitet för mottagande av nyanlända flyktingar och andra invandrare. För att nå målet krävs samverkan och samordning mellan berörda aktörer.

Varje sektorsmyndighet har sedan den 1 juli 2007 ett ansvar för att utveckla introduktion och etablering för nyanlända. Länsstyrelsens uppdrag är att främja regional samverkan mellan berörda kommuner, myndigheter, företag och organisationer som anordnar aktiviteter för nyanlända (Lag 2010:197 § 4). 

Samverkan på Central nivå 

Samverkan på central nivå sker genom en central samverkansdelegation, under ledning av Arbetsförmedlingen. I samverkansdelegationen deltar även Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting. 

Samverkan på regional nivå

För att skapa förutsättningar för en fungerande samverkan och för att de frågor som är strategiskt viktiga för länet ska föras upp på nationell nivå, finns ett regionalt partnerskap som består av företrädare från berörda aktörer i etableringen. Partnerskapet leds av länsledningen.

Samverkan på delregional nivå

Olika samverkansformer har utvecklats i de olika delregionerna beroende på specifika förutsättningar och arbetsformer. I Göteborgsregionen, Sjuhärad och Skaraborg finns delregionala partnerskap bestående av företrädare för de olika aktörerna. I Fyrbodal finns i stället en samverkansgrupp bestående av kommunrepresentanter. I de två delregionerna Göteborgsregionen och Sjuhärad finns dessutom en samverkan via kommunalförbunden.

Samverkansarbetet är inriktat på att: 

  • Analysera strategiska frågor för delregionen.
  • Utveckla samverkan mellan kommuner och andra aktörer bland annat inom områdena arbete, utbildning, samhällsorientering, boende och hälsa.
  • Se till att frågor som är strategiskt viktiga för delregionen tas upp inom partnerskapet och på nationell nivå. 
  • Ge underlag till Länsstyrelsen för uppföljning av delregionens introduktionsarbete.

Samverkan på lokal nivå

Den lokala samverkan har reglerats genom de lokala överenskommelser som Arbetsförmedlingen har tecknat med kommunerna. Olika former av dialogmöten sker inom ramen för de fyra kommunalförbundsområdena, Göteborgsregionen, Boråsregionen, Skaraborg och Fyrbodal.

 

 

 Content Editor

​Boråsregionen/Sjuhärad:
Joana Ivarsson Vitório
joana.ivarsson.vitorio
@lansstyrelsen.se
010-2244468

Fyrbodal:
Kirsten Brogaard
kirsten.brogaard@lansstyrelsen.se
010 – 224 45 28

Göteborgsregionen:
Pia Severinsson
pia.severinsson@lansstyrelsen.se
010 – 224 44 72

Skaraborg:
Daniel Uddling
daniel.uddling@lansstyrelsen.se,
010 – 224 44 71

Länsövergripande samordning
Oskar Johansson
oskar.johansson@lansstyrelsen.se
010-224 45 39

Länsstyrelsen Västra Götalands län
vastragotaland@lansstyrelsen.se 
010-224 40 00