Lagar och förordningar

Nyanländas etablering

Etablering av nyanlända invandrare med flera, regleras genom lag och förordningar som är beslutade av riksdagen.

Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

Förordning (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare

Förordning (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

Förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

Förordning (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Förordningsdirektiv till Förordningen om samhällsorientering för vissa andra nyanlända

Förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. 

Ensamkommande barn

Länsstyrelserna har från och med den 1 januari 2011 ett utvidgat uppdrag att under Migrationsverkets ledning överlägga regionalt och lokalt med kommuner, kommunalförbund och andra berörda aktörer om mottagande av ensamkommande barn. Följande lagar och förordningar reglerar verksamheten.

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Socialtjänstlag (2001:453)

Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn

Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

Förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

Förordning (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.

Förordning (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande

Socialtjänstförordning (2001:937)

Förordning (2001:976) om utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för asylsökande barn m.fl.

Förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

Förordning (2007:662) om extra ersättning till kommuner 2007-2009 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden

Proposition (2005/06:46) om mottagande av ensamkommande barn

Insatser för asylsökande

Förordning (2016:1363) om länsstyrelsernas uppdrag avseende insatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare

Förordning (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl.

Förordning (2015:521) om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare