Ensamkommande barn

Sverige tar varje år emot barn och ungdomar som söker asyl. Flertalet som kommer gör det i sällskap med sina föräldrar, men det finns även de som saknar medföljande vårdnadshavare. Dessa barn och ungdomar räknas som ensamkommande.

Mottagandet

Kommunerna har ansvar för mottagandet av ensamkommande barn och unga det vill säga för boende och omsorg. Ansvaret gäller både under asyltiden och när barnet har fått uppehållstillstånd.

Länsstyrelsen ska verka för att det finns beredskap och kapacitet i länets kommuner för ett mottagande av ensamkommande barn och unga. Länsstyrelsen ska även verka för långsiktighet och hållbarhet i mottagandet. Det innebär att Länsstyrelsen ska stödja kommunerna och arbeta för att det finns kunskap att bedriva verksamhet som kännetecknas av god kvalitet.

Länsstyrelsens ska samordna statens insatser, aktuella frågor eller intressen tillsammans med andra myndigheter, organisationer eller företag i länet.

Anvisningsmodell för ensamkommande barn

Kommunernas mottagande baseras på en anvisningsmodell för ensamkommande barn. Det innebär att varje kommun tilldelas en viss andel i förhållande till kommunens folkmängd, mottagande av nyanlända, mottagande av ensamkommande barn och antalet dygn i Migrationsverkets mottagningssystem inom kommunens gränser under föregående kalenderår.

Migrationsverket har ansvar för framtagande av andelstal och överlämnar i början av varje år en nationell beställning till Länsstyrelserna över behovet av asylplatser för ensamkommande barn. Andelarna fastställs årligen den 1 mars och gäller sedan ett år i taget.