Förebyggande arbete

En viktig del i ANDT-arbetet är att arbeta förebyggande för att fånga upp och motverka problemen i ett tidigt skede.  Länsstyrelsen samordnar och driver på utvecklingen av det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak i länet.

Länsstyrelsen arbetar för att det ska finnas en god kunskap och samverkan på lokal nivå. Vi ordnar bland annat konferenser, seminarium och nätverksträffar för att sprida information och erbjuda möjlighet till erfarenhetsutbyte.  Arbetet mot langning är ett exempel där Länsstyrelsen, polisen och ett flertal av kommunerna i länet gör en gemensam satsning.

För ett lyckat samordnat lokalt alkohol- och drogförebyggande arbete behövs det:

  • lokal politisk förankring
  • en engagerad styrgrupp av beslutande chefer (och ev. politiker)
  • en samordningsfunktion med tydligt uppdrag
  • insatser som bygger på kunskapsbaserade metoder.

Förebyggande arbete innebär bland annat hälsoarbete inom skola och fritid, föräldrastöd, insatser som riktar sig till riskgrupper samt att begränsa tillgängligheten till alkohol, narkotika, doping och tobak. Dessa är alla viktiga delar för att skapa ett långsiktigt och samordnat ANDT-arbete i kommunerna.