Strategi för ANDT-arbetet 2016 – 2020

Den svenska regeringen har en strategi för arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) som gäller mellan åren 2016 till 2020. Målet med arbetet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk. Länsstyrelsen samordnar arbetet mot ANDT i länet.

Regeringens samlade strategi  för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitik 2016 - 2020

Mål med ANDT arbetet

Strategin innehåller sex mål som tillsammans ska bidra till att uppnå det övergripande målet "Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk".

De sex målen är:

  1. Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska.
  2. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska.
  3. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.
  4. Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.
  5. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.
  6. En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt.  

Insatser som bedöms som viktiga

Under varje mål anges de insatsområden som regeringen bedömer är viktiga för att uppnå målen i strategin. Insatser för att skydda barn och unga mot eget och andras skadliga bruk är grunden för det hälso­främjande och förebyggande ANDT-arbetet  

Perspektivet på jämställdhet och jämlikhet måste tydliggöras

Det finns skäl att ta nya steg inom ANDT-politiken för att öka engagemanget och aktiviteten inom området och för att bidra till regeringens mål om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. För att uppnå regeringens ambition måste både jämlikhets- och jämställdhetsperspektivet tydliggöras och genomsyra ANDT-arbetet på alla nivåer.  

Stort arbete utförs av kommunerna, landsting och det civila sahället

En stor del av det praktiska ANDT-förebyggande arbetet utförs av kommuner, landsting och det civila samhället. För att stödja det lokala arbetet och engagemanget spelar den nationella och regionala nivån stor roll.

Folkhälsomyndigheten är en huvudaktör på den nationella arenan och bör få en starkare och tydligare roll att stödja genomförandet av ANDT-strategin.

En välfungerande samordning mellan olika näraliggande områden som rör prevention, folkhälsa och sociala välfärdsfrågor eftersträvas.  

En engagerad regional ANDT-samordning är en nyckelresurs

Den regionala ANDT-samordningsfunktionen på länsstyrelserna – de så kallade ANDT-sam­ordnarna – är viktiga för att kunna väga samman nationell kunskap med lokala och regionala förutsättningar.

En välfungerande samverkan mellan den regionala samordningen och tillsynen är också av stor betydelse för genomförandet av ANDT-strategin.