E-cigaretter

Den 1 juli 2017 får Sverige en ny lag om elektroniska cigaretter (e-cigaretter) och påfyllningsbehållare. Lagen innebär att den som ska sälja dessa produkter till konsument ska ha anmält sin verksamhet till den kommun där försäljning sker. ​Försäljning får endast ske till den som fyllt 18 år.

Det ställs även krav på hur produkterna ska vara konstruerade samt hur förpackningarna ska se ut.

Lag (2017:725) om e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Informationsfolder

Länsstyrelsen har tagit fram två broschyrer, en snabbguide och en för den som vill veta mer, om vad som gäller vid försäljning av e-cigaretter. Kommunen kan beställa dessa broschyrer hos Länsstyrelsen för att dela ut till de som säljer eller funderar på börja sälja e-cigaretter.

Att sälja e-cigaretter - snabbguide

Att sälja e-cigaretter - när du vill veta mer

Handel

Den som säljer elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare till konsument ska anmäla det till den kommun där försäljning sker. Anmälan ska göras innan försäljningen får påbörjas. Till anmälan ska handlaren bifoga ett egenkontrollprogram. Syftet med egenkontrollen är framför allt att åldersgränsen för köp av e-cigaretter och påfyllningsbehållare upprätthålls. Programmet bör ange hur personalen ska få information om aktuella bestämmelser och vilka rutiner som ska tillämpas vid försäljningen samt vilka rutiner som gäller vid produktåterkallelser.

Åldersgräns

E-cigaretter och påfyllningsbehållare får inte säljas eller lämnas ut till den som inte fyllt 18 år. På försäljningsstället ska det finnas en tydlig och klart synbar skylt som informerar om åldersgränsen. 

Krav på produkterna

  • Alla elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare på marknaden ska vara anmälda till Folkhälsomyndigheten.
  • På förpackningarna ska det finnas en innehållsdeklaration och en hälsovarning. Hälsovarningen ska lyda: "Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne". Hälsovarningen regleras vidare i förordningen. Inne i varje styckförpackning ska det dessutom finnas ett informationsblad om produkten.
  • Innehållsförteckning, informationsblad, hälsovarning och övriga krav på produkterna regleras vidare i förordningen. Folkhälsomyndigheten kan även komma att ta fram föreskrifter för vidare reglering.
  • Produkter som tillverkats före den 1 juli 2017 och som inte uppfyller ovanstående krav får säljas på den svenska marknaden t.o.m. den 1 januari 2018.
  • Utformningen av produkterna eller dess förpackningar får inte antyda att produkten är mindre skadlig eller har miljöfördelar. De får inte heller likna livsmedel eller kosmetiska produkter. Det är förbjudet att förse produkterna med erbjudanden eller rabatter.

Tillsyn på försäljningsställen

Kommunen och Polismyndigheten utövar omedelbar tillsyn på försäljningsställen. Kommunen får ta ut en avgift för sin tillsyn. Den centrala tillsynen utövas av Folkhälsomyndigheten.

Den som inte följer lagen kan meddelas förelägganden eller förbud för att säkerställa att lagen följs i fortsättningen. Beslut kan förenas med vite. Kommunen kan också förbjuda näringsidkare som tillhandahåller elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare att fortsätta försäljningen om överträdelser sker. Om försäljningsförbud anses vara en alltför långtgående åtgärd kan en varning meddelas.

Den som bryter mot bestämmelser om anmälan eller åldersgräns kan dömas till ansvar, vilket innebär böter eller fängelse i högst sex månader. Detsamma gäller den som uppsåtligen säljer produkter trots förbud eller som är felmärkta.

Tillsyn inom länet

Länsstyrelsen utövar tillsyn inom länet och ska följa kommunernas verksamhet samt biträda dem med information och råd. Vidare ska vi främja samarbete mellan olika myndigheter och aktörer på området.

 Content Editor