Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och e-cigaretter

Ett samhälle fritt från narkotika och dopning och en minskad användning av alkohol och tobak: det är de övergripande målen för samhällets insatser mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT).

Länsstyrelsen ska sprida och verka för genomförandet av de nationella målen i ANDT-strategin. Vårt uppdrag på ANDT-området gäller både förebyggande arbete och tillsyn. Vi samordnar och stödjer lokala och regionala aktörer i frågor som rör ANDT. Arbetet handlar bland annat om att sprida kunskap, metoder och material, men också om att skapa dialog och samarbete kring frågorna. Vi fångar även upp viktiga frågor på lokal och regional nivå och lyfter dem på nationell nivå.
Läs den regionala strategin för ANDT.   

Länsstyrelsen är även en tillsynsmyndighet enligt alkohol- och tobakslagen. Länsstyrelsen har tillsyn över kommunerna och stödjer dessa i sitt arbete. Det är kommunerna som beslutar om serveringstillstånd och gör tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen.

Västra Götalandssamverkan mot droger 

För att skapa samverkan mellan länets myndigheter på ANDT-området finns en regional myndighetssamverkan Västra Götalandssamverkan mot droger. Myndighetssamverkan ska vara en länk mellan olika aktörer på nationell, regional och lokal nivå och bidra till en bättre samverkan i det förebyggande arbetet.

I forumet Västra Götalandssamverkan mot droger deltar företrädare för:

  • Göteborgs Stad
  • Polismyndigheten i region Väst
  • Avdelning Folkhälsa och Kunskapscentrum för psykisk hälsa i Västra Götalandsregionen
  • Kriminalvården
  • Tullverket tillsammans med Länsstyrelsen
  • Kommunalförbund från Fyrbodal, Göteborgsregionen, Boråsregionen och Skaraborg

Myndighetssamverkan leds av länsöverdirektören på Länsstyrelsen.

Foldrar Till dig som är tonårsförälder

​Information till tonårsföräldrar