Länsstyrelsens arbetsområden enligt alkohol- och tobakslagen

Länsstyrelsen stödjer kommunerna i deras arbete på områdena serveringstillstånd, försäljning av folköl och tobak, rökfria miljöer samt ansvarsfull alkoholservering. Kontakta din kommun för frågor som rör just din verksamhet inom något av dessa områden.

Serveringstillstånd

Enligt alkohollagen krävs det tillstånd för servering av alkoholdrycker (spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker). Det är kommunen som meddelar serveringstillstånd, och tillsammans med polismyndigheten utövar tillsyn över serveringsställena.

Folkhälsomyndigheten som är nationell tillsynsmyndighet har tagit fram blanketter som kommunerna kan använda i sin tillståndsprövning.  

Att servera alkoholdryckerInformationsfolder

Länsstyrelsen har tagit fram en folder om alkohollagens regler vid servering av alkoholdrycker.

 

 

Försäljning av folköl och tobak

För att få sälja folköl behöver detta anmälas till den kommun där försäljnings- eller serveringsstället är beläget. Kommunen har även tillsynen över folkölsförsäljningen. För att få sälja tobak behöver detta anmälas till den kommun där försäljningsstället är beläget. Kommunen har även tillsynen över tobaksförsäljningen tillsammans med polisen.

Kontrollköp

Sedan 2014 är det tillåtet för kommunerna att använda kontrollköp för att skapa dialog med handlaren om vikten av att förvissa sig om att kontrollera ålder på köparen. För att stötta kommunernas arbete har Folkhälsomyndigheten tagit fram Kontrollköpsguiden.

 

Rökfria miljöer

Det finns ett antal rökfria miljöer i Sverige:

 • skolor och på skolgårdar
 • lokaler för hälso- och sjukvård
 • gemensamma lokaler i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård
 • inrikes kollektivtrafik
 • restauranger och på andra serveringsställen
 • vid allmän sammankomst eller en offentlig tillställning
 • lokaler som allmänheten har tillträde till
 • vid tillfällig bostad (hotell med mera) ska ett visst antal rum vara rökfria.

Kommunen har tillsynsansvaret över dessa miljöer. Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett protokoll för tillsynen av skolgårdar.

Kartläggning av rökfria skolgårdar

2013 genomförde Länsstyrelsen en länsomfattande kartläggning av rökfria skolgårdar. Det är sedan 1994 förbjudet att röka på skolgårdar. Kartläggningen visar att många skolgårdar inte är rökfria idag.

Ta del av kartläggningen.

 

Ansvarsfull alkoholservering

Länsstyrelsen stödjer länets kommuner i arbetet med att minska våld och skador på och i anslutning till restauranger. Kommunerna använder metoden Ansvarsfull alkoholservering i sitt arbete. Syftet är att minska det krogrelaterade våldet, bland annat genom att förhindra servering av alkohol till berusade och servering till unga under 18 år.

Metoden har tre grundpelare:

 • samverkan mellan myndigheter och bransch
 • utbildning av restaurang- och vaktpersonal
 • förstärkt tillsyn

Länsstyrelsens uppdrag är att sprida, förankra och fördjupa arbetet med metoden i länets kommuner. Länsstyrelsen har tagit fram en metodbeskrivning för kommunernas arbete med ansvarsfull alkoholservering.