Alkohol- och tobakstillsyn

Det finns ett flertal regler för försäljning av alkohol och tobak. Kommunerna ansvarar för att lagar och regler följs. Länsstyrelsen ger kommunerna råd och stöd i detta arbete och har också ansvar för tillsyn över kommunerna.

att ha tillsyn över kommunernas verksamhet samt att bistå dessa med råd och stöd i deras verksamhet. Länsstyrelsens uppgifter kan sammanfattas i följande punkter:

  • ge råd och stöd till kommunerna
  • se till att kommunerna fullgör sin uppgift på ett rättssäkert sätt
  • föra ut statsmakternas politik regionalt
  • följa upp att statsmakternas intentioner får genomslag i länet
  • samordna den regionala tillsynsverksamheten t.ex. operation krogsanering
  • uppföljning och utvärdering av alkohol- och tobakslagens funktion och effekter inom länet
  • systematisera, sammanställa och analysera uppgifter om utvecklingen av alkoholhanteringen i länet

Råd och stöd

De som arbetar med tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i kommunerna får rådgivning och stöd från Länsstyrelsen. Genom utbildningsinsatser, nätverksträffar och individuell rådgivning vill vi stötta kommunerna i deras tillsynsarbete. Vi samordnar även kontakter mellan kommuner och andra myndigheter.

Länsstyrelsens tillsyn över kommunerna

Länsstyrelsens ansvar inom tillsynsområdet är att säkerställa att kommunerna sköter sitt arbete enligt alkohol- och tobakslagen. Det kan ske genom besök i kommunerna eller genom att vi tittar på hur kommunen handlagt olika ärenden, till exempel ansökan om serveringstillstånd. Vi arbetar efter en treårig tillsynsplan. Ambitionen är att varje kommun ska få ett besök vart tredje år. Dessutom granskar vi löpande beslut som fattats av kommunerna och som skickats in till Länsstyrelsen.

Länsstyrelsens arbetsområden enligt alkohol- och tobakslagen

Läs mer om hur Länsstyrelsen stödjer kommunerna i deras arbete på följande områden:

Serveringstillstånd

Försäljning av folköl och tobak

Rökfria miljöer

Ansvarsfull alkoholservering

Kontakta din kommun för frågor som rör just din verksamhet inom områdena serveringstillstånd, försäljning av folköl och tobak eller rökfria miljöer.