Personligt ombud

Människor med psykiska funktionsnedsättningar riskerar att hamna i gråzonen mellan olika myndigheters ansvarsområden när de behöver vård, stöd och service. I flera av länets kommuner finns därför hjälp att få i form av ett personligt ombud.

Den övergripande uppgiften för ett personligt ombud är att hjälpa personer med psykiska funktionsnedsättningar att få sina rättigheter tillgodosedda. Ombudet fungerar som ett stöd och språkrör i kontakten med myndigheter och andra offentliga organisationer.

Ett personligt ombud arbetar på uppdrag av sina klienter, och de kommer tillsammans överens om vilken vård, service eller stöd som behövs. Verksamheten är frivillig och kostnadsfri.

Tillgången till personligt ombud är mycket viktig för en grupp som ofta befinner sig i en utsatt situation och har begränsad talan i dagens samhälle. Kommuner har möjlighet att söka statligt bidrag hos länsstyrelsen för delfinansiering av verksamheten.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen arbetar för att alla kommuner i länet ska ha tillgång till personliga ombud. En central uppgift är att fördela bidrag till de kommuner som sökt medel för att inrätta eller bygga ut verksamheten. I arbetet ingår även att stötta kommunernas verksamhet genom utbildning, nätverk, samverkan och rådgivning.

De personliga ombuden nås genom respektive kommuns växel, samt i Göteborg även genom Bräcke Diakoni. 

Uppföljningen av verksamheten

Resultatet av den stora nationella uppföljningen av verksamheten personligt ombud presenterades på ett seminarium den 3 juni 2014 i Borås. Inbjudna var representanter från kommunerna i Västra Götalands- Hallands- och Jönköpings län.

Personliga ombud arbetar i kommunerna med att hjälpa personer med psykiska funktionsnedsättningar att få sina rättigheter tillgodosedda. Ombuden fungerar som ett stöd i kontakten med myndigheterna. Resultatet av uppföljningen visar att verksamheten är väl fungerande och till stor nytta för klienterna. Dagen var ett samarrangemang mellan de tre länsstyrelserna och Borås stad.