Folkhälsa

Foto: Amelie Wintzell

Länsstyrelsen har till uppgift att skapa förutsättningar i samhället så att hela befolkningen kan få en god hälsa på lika villkor.

Folkhälsa handlar om allt från människors egna val och vanor till sådant som yttre miljöer och demokratiska rättigheter i samhället. Vi arbetar särskilt med folkhälsoområden som jämställdhet, integration, miljö, bostadsplanering, sociala förutsättningar, antidiskriminering samt alkohol- och drogrelaterade frågor.

Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT)

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) i länet. Detta gör vi främst genom olika samordnande insatser på regional nivå, genom utbildning och stöd till kommuner och genom tillsyn av kommunernas kontroll av bland annat åldersgränser, serveringstillstånd och rökförbud i offentliga miljöer.

Vårt förebyggande arbete utgår från regeringens ANDT-strategi. Det övergripande målet för ANDT-politiken är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. Strategin pekar ut riktningen för ANDT-politiken under åren 2016-2020 och kompletteras med årliga åtgärdsprogram.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län arbetar för en hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av de tre dimensionerna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Folkhälsa faller inom dimensionen social hållbarhet. Ett socialt hållbart samhälle innebär att grundläggande mänskliga rättigheter respekteras och att inga grupper missgynnas strukturellt.

Spel om pengar

I arbetet med spel om pengar är vår Rapporten: spelproblem i fokusroll att stödja kommunerna och hälso- och sjukvården i Västra Götaland med kunskap- och orienteringsmaterial. Olika aktörer har olika roll i detta nya uppdrag:

Socialtjänsten i kommunerna har fått ett större ansvar att förebygga, motverka och stödja med insatser vid spelmissbruk.

Hälso- och sjukvården ska uppmärksamma barns behov av information om spel om pengar. Ge vuxna råd och stöd vid spelmissbruk och ge vuxna behandling vid spelberoende.

 

​Information till tonårsföräldrar