Inlösen av aktier (”Tvångsinlösta aktier”)

När en aktieägare innehar mer än nio tiondelar av aktierna i ett aktiebolag (majoritetsaktieägare) har denne rätt att lösa in återstående aktier. Sedan får aktieägarna vars aktier blivit inlösta begära utbetalning. 

Aktieägaren (majoritetsaktieägaren) ska utan dröjsmål nedsätta lösenbeloppet hos Länsstyrelsen för att utbetalning ska kunna ske till aktieägarna för de inlösta aktierna. 

Lagregler för detta finns i 22 kap. 1 och 21 §§ aktiebolagslagen (2005:551) och nedsättning av lösenbeloppet av en sådan aktie sker enligt lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet.

Förteckning

Lista över aktier som lösts in

Observera

Länsstyrelsen ansvarar för att rätt lösenbelopp utbetalas till rätt mottagare, men du måste själv begära att utbetalning ska ske.

För att utbetalning ska kunna ske krävs:

  • en skriftlig begäran om utbetalning undertecknad av aktieinnehavaren,
  • att den som begär utbetalning är upptagen i aktieägareförteckningen eller att aktiebrev (kupongaktiebrev) eller dödandeprotokoll (om aktierna förkommit) bifogas till begäran,
  • att behörighetshandlingar bifogas om aktierna tillhör en juridisk person (till exempel dödsbo, aktiebolag), det vill säga registreringsbevis, registrerad bouppteckning, fullmakt etcetera.
  • att uppgift finns om på vilket sätt lösenbeloppet ska utbetalas.

Länsstyrelsen gör utbetalningar till plusgiro, bankgiro och bankkonto. 

Preskription

Som aktieägare har du tio år på dig att begära ut de pengar som inbetalats till Länsstyrelsen för dina aktier. Därefter preskriberas/upphör din möjlighet att få ut pengarna och det bolag som betalat in pengarna till Länsstyrelsen har möjlighet att ansöka om återbetalning av pengarna. Har ansökan om lyftning av deponerade medel inte kommit in till Länsstyrelsen inom elva år från beslut om deponering tillfaller beloppet staten.