Deponering av hyra

Du har som hyresgäst möjlighet att göra avdrag på hyran och deponera det avdragna beloppet hos Länsstyrelsen.

Grunder för deponering

Du har möjlighet att deponera hyra om du anser dig 

 • ha rätt till hyresreducering enligt 12 kap. jordabalken (hyreslagen) på grund av hinder eller men i nyttjanderätten utan ditt vållande (till exempel om hyresvärden brister i sin underhållsskyldighet),
 • ha rätt till skadestånd enligt hyreslagen,
 • ha rätt till ersättning för att du på egen bekostnad har avhjälpt brist,
 • ha en fordran på hyresvärden oberoende av om fordran grundar sig på hyresförhållandet, till exempel om du har en motfordran på grund av utfört arbete eller utförd tjänst för hyresvärden, eller
 • inte vara överens med hyresvärden om vad som ska betalas; storleken på hyresbeloppet är inte direkt bestämd i hyresavtalet (till exempel bränsletillägg eller tillägg grundat på indexklausul). Obs! Om det finns en förhandlingsklausul i avtalet anses hyran bestämd till ett visst belopp.

Hyreslagen: 12 kap. 21 och 22 §§ jordabalken

Observera

När du deponerar hyra bör du tänka på att avdraget ska svara mot värdet på det du anser dig ha rätt till. Du kan på detta sätt undgå att hyresrätten förklaras förverkad (det vill säga att du blir vräkt) på grund av att du inte har betalat hyran i tid.

Hyresrätten kan förverkas om du mot bättre vetande eller som stridsåtgärd deponerar en för stor del av hyran, till exempel om du utan skäl deponerar hela hyran trots att endast ett rum i lägenheten är oanvändbart. Detsamma gäller om du deponerar efter hyrans förfallodag. 

Det går endast att deponera hyra

Deposition kan endast ske av hyra för bostad eller lokal. Avgift till bostadsrättsförening kan inte deponeras enligt jordabalken. Inte heller är det möjligt att deponera moms eller ränta på hyran.

Deponeringsbeloppet

Länsstyrelsen avgör inte hur stort belopp som är skäligt att deponera, utan den bedömningen gör du själv. Har du svårt att uppskatta hur mycket du ska deponera och är medlem i Hyresgästföreningen kan du kontakta dem för rådgivning, i annat fall kan du kontakta en jurist för rådgivning. Du får deponera det belopp som du anser svarar mot det avdrag du är berättigad till eller som svarar mot din fordran. Resterande hyra betalas på vanligt sätt.

Dina åtgärder vid deponering 

 

1. Ansökan

Av din ansökan ska framgå:

 • från vilken hyresperiod avdraget görs,
 • det avdragna beloppets storlek och hyrans sista betalningsdag (det vill säga förfallodagen),
 • lägenhetens eller lokalens adress,
 • hyresvärdens namn och adress och
 • skälet/skälen för deponeringen 

Tänk på att underteckna ansökan och att Länsstyrelsen vill ha ansökan i original.  

2. Säkerhet

För att få deponera måste du också ställa en säkerhet bestående av pant eller borgensförbindelse. Om du ställer säkerhet i form av pant godtar Länsstyrelsen normalt en pant motsvarande nedanstående belopp.

Säkerhet Deponerat belopp upp till
2 000 kr (minsta säkerhet) ½ basbelopp  (år 2017 = 22 400 kr)
10 000 kr Över ½ basbelopp upp till 50 000 kr
20 000 kr 50 001 - 100 000 kr
30 000 kr 100 001 - 250 000 kr
Ytterligare 10 000 kr ska inbetalas för varje påbörjat belopp om 250 000 kr 250 001-

Säkerheten är ingen avgift. Säkerheten är avsedd att täcka eventuella rättegångskostnader och dröjsmålsränta som hyresvärden kan ha rätt till, om hyresvärden i en rättsprocess förklaras ha rätt att få ut deponerat belopp. Om Länsstyrelsen bedömer att kostnaderna kan komma att bli högre än vad panten täcker, kan Länsstyrelsen komma att ställa krav på ytterligare säkerhet.

3. Beloppet

Du betalar in det belopp som du vill deponera tillsammans med eventuell pant på Länsstyrelsens bankgirokonto 5278-0871 och anger vid inbetalningen: ”deposition av hyra (och pant)”, båda specificerade till beloppen, samt vilken månad deponeringen avser.

Betala in beloppet i god tid (ungefär en vecka) före den sista betalningsdagen eftersom pengarna inte anses inbetalda förrän de har bokförts på Länsstyrelsens bankgirokonto. 

Om du efter den första deponeringen vill fortsätta att deponera pengar av samma orsak (se ”Grunder för deponering”), räcker det med att du betalar in pengarna på Länsstyrelsens bankgirokonto och anger följande vid inbetalningen: vilken tid betalningen avser (till exempel ”hyra för oktober”) och det ärendenummer (beteckning, t.ex. ”25/06”) du fick vid den första deponeringen. Om pant ingår i beloppet, ange pantens storlek. 

Länsstyrelsens åtgärder i samband med deponering

Beslut 

Länsstyrelsen fattar beslut i ärendet först då ansökan har kommit in och pengarna (det vill säga hyran och panten) har betalats till Länsstyrelsen. Om Länsstyrelsen beslutar att ta emot pengarna sätts dessa in på räntebärande konto. Om grund för deponering saknas avslås ansökningen och beloppet återbetalas till dig. Din hyra anses då inte vara betald.

Länsstyrelsens beslut skickas till dig och du kan överklaga beslutet hos tingsrätten. 

Hyresvärden underrättas

Länsstyrelsen underrättar hyresvärden om deponeringen (nedsättningen).

När tre månader har gått från det hyresbeloppet förfallit till betalning och underrättelse om deposition sänts till hyresvärden har du rätt att återfå det deponerade beloppet, om hyresvärden inte har visat för Länsstyrelsen att han har träffat en överenskommelse med dig eller att han har väckt talan mot dig vid domstol om rätt att lyfta beloppet. 

Innan de ovan nämnda tre månaderna har gått har du rätt att återfå det deponerade beloppet om hyresvärden och du har träffat en sådan överenskommelse. Om du tar tillbaka beloppet innebär det inte att hyresvärden inte kan kräva dig på hyran, endast att han förlorar den trygghet som depositionen utgör. Hyresvärdens eventuella fordran kvarstår och hyresvärden kan väcka talan mot dig inom preskriptionstiden (jämför 12 kap. 61 § jordabalken). 

Utbetalning eller återbetalning

Använd gärna blanketten till höger under ”Blanketter” vid ansökan om utbetalning eller återbetalning.

Ansökan om utbetalning eller återbetalning ska vara skriftlig och undertecknad av den som vill ha ut pengarna. Adress och person- eller organisationsnummer ska alltid anges vid ansökan om utbetalning. Är det en juridisk person, ex. ett bolag, som ansöker måste ansökan vara undertecknad av behörig firmatecknare. För styrkande av vem som är behörig firmatecknare måste en kopia av utdrag från registreringsmyndigheten (normalt Bolagsverket) inges till Länsstyrelsen. Utdraget ska inte vara äldre än tre månader. I övriga fall ska kopia på id-handling bifogas.

Ansökan ska även innehålla uppgift om hur pengarna önskas återbetalda. Länsstyrelsen återbetalar till plusgiro, bankgiro och bankkonto.

Ränta på det deponerade beloppet tillfaller den som får pengarna om inget annat har avtalats.

Preskription (tio år)

Om ingenting har hänt efter det att tio år har förflutit från deponeringen kan du återta beloppet. Har ansökan om lyftning av deponerat belopp inte kommit in till Länsstyrelsen inom elva år från beslut om deponeringen tillfaller beloppet staten. 

Tänk på följande

 • Ansökningsblanketten ska vara fullständigt och korrekt ifylld med rätt angivet skäl.
 • Säkerheten; pant eller borgen.
 • Om du gör fortsatta deponeringar ska du vid inbetalningen ange ärendenummer/beteckning och den tid som avdraget avser.
 • Om annan än hyresgästen är inbetalare ska hyresgästens namn anges vid inbetalningen.

Observera att länsstyrelsens insättningskonto för hyresdeponeringar för närvarande har en negativ ränta. Detta omfattar samtliga länsstyrelser.

Det innebär att ingen ränta kommer att betalas ut vid utbetalning från kontot och det kan även innebära att hela det inbetalda beloppet inte betalas ut.