Deponering av arrende

Du har som arrendator möjlighet att göra avdrag på arrendeavgiften och deponera det avdragna beloppet hos Länsstyrelsen.

Grunder för deponering

Du har möjlighet att deponera arrendeavgiften om du anser dig 

 • ha rätt till nedsättning av avgiften enligt någon bestämmelse i jordabalken (till exempel att ägorna har minskats eller försämrats på grund av vattenflöde eller jordras och du inte är vållande till det),
 • ha rätt till ersättning för skada enligt jordabalken,
 • ha rätt till ersättning för att du på egen bekostnad har avhjälpt brist, till exempel om du har vidtagit åtgärd som jordägaren har förelagts av synemän men inte vidtagit inom tiden,
 • ha en fordran på jordägaren oberoende av om fordran grundar sig på arrendeförhållande eller inte, eller om du vill ha nedsättning av avgiften för tid du redan betalat full avgift för, eller
 • inte vara överens med jordägaren om vad som ska betalas och storleken på arrendeavgiften inte är direkt bestämd i arrendeavtalet. 

8 kap. 12a och 12b §§ jordabalken

Observera

När du deponerar arrendeavgift måste du tänka på att avdraget måste svara mot värdet på det du anser dig ha rätt till. Du kan på detta sätt undgå att arrenderätten förklaras förverkad (det vill säga att du skiljs från arrendestället) på grund av att du inte har betalat arrendeavgiften i tid.

Arrenderätten kan förverkas om du mot bättre vetande eller som stridsåtgärd deponerar en för stor del av arrendeavgiften. Till exempel om du deponerar hela arrendeavgiften därför att en tjugondel av arrendeställets ägor har försämrats genom jordras. Detsamma gäller om du deponerar efter arrendeavgiftens förfallodag. 

Deponeringsbeloppet bedömer du själv

Länsstyrelsen avgör inte hur stort belopp som är skäligt att deponera, utan den bedömningen gör du själv. Du får deponera det belopp, som du anser svarar mot det avdrag du är berättigad till eller som svarar mot din fordran. Resterande avgift betalas på vanligt sätt.

OBS! Moms eller ränta på arrende kan inte deponeras.

Dina åtgärder vid deponering

 

1. Ansökan

Du lämnar eller skickar in en ansökan om deponering till Länsstyrelsens rättsenhet. Av din ansökan ska framgå:

 • vilken arrendeperiod avdraget avser,
 • det avdragna beloppets storlek och avgiftens sista betalningsdag (det vill säga förfallodagen),
 • arrendeställets adress,
 • jordägarens namn och adress och
 • skälet/skälen för deponeringen 

Tänk på att underteckna ansökan och att Länsstyrelsen vill ha ansökan i original.

2. Säkerhet

För att få deponera måste du också ställa en säkerhet bestående av pant eller borgensförbindelse. Om du ställer säkerhet i form av en pant godtar Länsstyrelsen normalt en pant motsvarande nedanstående belopp.

 

Säkerhet Deponerat belopp upp till
2 000 kr (minsta säkerhet) ½ basbelopp (år 2017=22 400 kr)
10 000 kr Över ½ basbelopp upp till 50 000 kr
20 000 kr 50 001 - 100 000 kr
30 000 kr 100 001 - 250 000 kr
Ytterligare 10 000 kr ska inbetalas för varje påbörjat belopp om 250 000 kr 250 001-

Säkerheten är ingen avgift. Säkerheten är avsedd att täcka eventuella rättegångskostnader och dröjsmålsränta som jordägaren kan ha rätt till, om jordägaren i en rättsprocess förklaras ha rätt att få ut deponerat belopp. Om Länsstyrelsen bedömer att kostnaderna kan komma att bli högre än vad panten täcker kan Länsstyrelsen komma att ställa krav på ytterligare säkerhet.

3. Beloppet

Du betalar in det belopp som du vill deponera tillsammans med eventuell pant på Länsstyrelsens bankgirokonto 5278-0871 och anger vid inbetalningen: ”deposition av arrende (och pant)”, båda specificerade till beloppen, samt vilken tidsperiod deponeringen avser.

Betala in beloppet i god tid (ungefär en vecka) före den sista betalningsdagen eftersom pengarna inte anses inbetalda förrän de har bokförts på Länsstyrelsens bankgirokonto.

Om du efter den första deponeringen vill fortsätta att deponera pengar av samma orsak (se ”Grunder för deponering”), räcker det med att du betalar in pengarna på Länsstyrelsens bankgirokonto och anger följande vid inbetalningen: vilken tid betalningen avser (till exempel ”arrendeavgift för oktober”) och det ärendenummer (beteckning, t.ex. ”25/06”) du fick vid den första deponeringen. Om pant ingår i beloppet, ange pantens storlek. 

Länsstyrelsens åtgärder i samband med deponering

Beslut

Länsstyrelsen fattar beslut i ärendet först då ansökan har kommit in och pengarna (det vill säga arrendeavgiften och panten) har betalats till Länsstyrelsen. Om Länsstyrelsen beslutar att ta emot pengarna sätts dessa in på räntebärande konto. Om grund för deponering saknas avslås ansökningen och beloppet återbetalas till dig. Din avgift anses då inte vara betald. Länsstyrelsens beslut skickas till dig och du kan överklaga beslutet hos tingsrätten. 

Jordägaren

Länsstyrelsen underrättar jordägaren om deponeringen (nedsättningen). När tre månader har gått från det arrendebeloppet förfallit till betalning och underrättelse om depositionen sänts till hyresvärden har du rätt att återfå det deponerade beloppet, om jordägaren inte har visat för Länsstyrelsen att han har träffat en överenskommelse med dig eller att han har väckt talan mot dig vid domstol om att få ut beloppet. Om du tar tillbaka beloppet innebär det inte att jordägaren inte kan kräva dig på avgiften, endast att han förlorar den trygghet som depositionen utgör. Jordägarens eventuella fordran kvarstår och denne kan väcka talan mot dig inom preskriptionstiden (jämför 8 kap. 26 § jordabalken).

Utbetalning eller återbetalning

Ansökan om utbetalning eller återbetalning ska vara skriftlig och undertecknad av den som vill ha ut pengarna. Adress och personnummer eller organisationsnummer ska alltid anges vid ansökan om utbetalning. Är det en juridisk person, ex. ett bolag, som ansöker måste ansökan vara undertecknad av behörig firmatecknare. För styrkande av vem som är behörig firmatecknare måste en bestyrkt kopia av utdrag från registreringsmyndigheten (normalt Bolagsverket) inges.

Ansökan ska även innehålla uppgift om hur pengarna önskas återbetalda. Länsstyrelsen återbetalar till plusgiro, bankkonto och bankgiro.

Ränta på det deponerade beloppet tillfaller den som får pengarna om inget annat har avtalats

Preskription (tio år)

Om ingenting har hänt efter det att tio år har gått från deponeringen kan du återta beloppet. Har ansökan om lyftning av deponerat belopp inte kommit in till Länsstyrelsen inom elva år från beslut om deponeringen tillfaller beloppet staten. 

Tänk på följande

 • Ansökningsblanketten ska vara fullständigt och korrekt ifylld med rätt angivet skäl.
 • Säkerheten; pant eller borgen.
 • Om du gör fortsatta deponeringar ska du vid inbetalningen ange ärendenummer/beteckning och den arrendeperiod som avdraget avser.
 • Om annan än arrendatorn är inbetalare än arrendatorn ska arrendatorns namn anges vid inbetalningen.

Observera att länsstyrelsens insättningskonto för deponeringar för närvarande har en negativ ränta. Detta omfattar samtliga länsstyrelser.

Det innebär att ingen ränta kommer att betalas ut vid utbetalning från kontot.