Nedsättning av pengar hos myndighet i vissa fall (Lag 1927:56)

Det är möjligt att i vissa fall betala en förfallen skuld genom att nedsätta (deponera) beloppet hos Länsstyrelsen.

Grunder för nedsättning av pengar

Du har rätt att nedsätta pengar:

 • när borgenär vägrar att ta emot förfallen betalning i form av pengar
 • när du är förhindrad att betala på grund av borgenärs bortovaro eller sjukdom eller av någon annan omständighet som beror på borgenären
 • när du inte vet vem som är borgenär eller
 • när två eller flera kräver dig på pengar och du inte kan avgöra vem av dem som är rätt borgenär

Lag (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet

Observera

Hindret mot att betala måste bero på mottagaren. Lagen ger dig inte rätt att nedsätta ett tvistigt belopp.

 • Du kan således inte nedsätta/deponera pengar hos Länsstyrelsen om du är oense med en hantverkare om hur mycket som du ska betala för en viss tjänst eller om du har köpt en felaktig vara. Du kan till exempel inte nedsätta betalning i avvaktan på att tvisten har lösts.
 • Det är vidare inte möjligt att nedsätta pengar om man har fått ett som man anser obefogat krav eller en räkning som man anser är på för högt belopp och därför inte vill betala.

För att få nedsätta pengarna måste du med andra ord anse att du är betalningsskyldig.

I och med nedsättningen anses gäldenären ha betalat beloppet till borgenären (den som ska ha pengarna). Detta gäller dock endast om förutsättningarna för deposition verkligen är uppfyllda. Länsstyrelsen prövar inte om förutsättningarna för deposition verkligen är uppfyllda utan endast om gäldenären angett sådana skäl som kan läggas till grund för deposition.

 Vidare måste den som deponerar pengarna själv underrätta borgenären eller tänkbara borgenärer om att han eller hon har deponerat pengarna.

Dina åtgärder vid nedsättning

1. Ansökan

Av ansökan ska framgå:

 • beloppets storlek
 • grunden för nedsättningen
 • (om du vet vem som är borgenär/borgenärer) borgenärens/borgenärernas namn, adress och person- eller organisationsnummer och
 • ditt namn, adress och person- eller organisationsnummer

Glöm inte att underteckna ansökan och att Länsstyrelsen vill ha ansökan i original.

Återtagandeförbehåll
Vid nedsättning (deponering/inbetalning) av pengar kan du förbehålla dig rätt att vid ett senare tillfälle återta beloppet. Återtar du beloppet anses nedsättningen aldrig ha gjorts och du förlorar det skydd som nedsättningen inneburit. I ansökan måste du ange om du gör förbehåll eller inte. Efter det att borgenären, hos Länsstyrelsen, har gjort anspråk på nedsatt belopp kan återtagandeförbehåll normalt inte göras gällande (undantag om borgenären samtycker till att du återtar pengarna eller borgenärens anspråk har ogillats genom lagakraftvunnen dom).

Viktigt

Om du inte lämnar tillräckliga uppgifter för identifiering av borgenären/borgenärerna och Länsstyrelsen på grund av detta betalar pengarna till fel borgenär är du inte befriad från skulden.  

2. Inbetalning av aktuellt belopp 

Du betalar in det belopp som du vill nedsätta på Länsstyrelsens bankgirokonto 5278-0871 och anger vid inbetalningen ”nedsättning av pengar enligt 1927 års lag”.

Betala in beloppet i god tid (ungefär en vecka) eftersom pengarna inte anses nedsatta förrän Länsstyrelsen har beslutat att bevilja nedsättningen.

Om du efter den första nedsättningen vill fortsätta att nedsätta pengar av samma skäl (se ”Grunder för nedsättning av pengar”), räcker det med att du betalar in pengarna på Länsstyrelsens bankgirokonto och anger följande vid inbetalningen: vad betalningen avser (till exempel nedsättning av pengar för oktober”) och det ärendenummer (beteckning, t.ex.”25/06”) du fick vid den första nedsättningen.  

3. Underrättelse till borgenären

Du är skyldig att själv underrätta borgenären/borgenärerna varje gång nedsättning görs. Om du inte gör det, kan du bli skyldig att ersätta borgenären/borgenärerna för eventuell förlust till följd av försummelsen.

Länsstyrelsens åtgärder i samband med nedsättning av pengar

Beslut

Länsstyrelsen fattar beslut i ärendet först då ansökan har kommit in och pengarna har betalats till länsstyrelsen. Om Länsstyrelsen beslutar att ta emot pengarna sätts dessa in på ett räntebärande konto, om det inte kan antas att utbetalning kommer att ske inom två veckor från det att medlen sattes ned. Om laglig grund för nedsättning saknas avslås ansökan och beloppet återbetalas till dig. Din skuld anses då inte vara betald. Länsstyrelsens beslut skickas till dig och du kan överklaga beslutet till tingsrätten. 

Utbetalning eller återbetalning

Ansökan om utbetalning eller återbetalning ska vara skriftlig och undertecknad av den som vill ha ut pengarna. Adress och person- eller organisationsnummer ska alltid anges vid ansökan om utbetalning. Är det en juridisk person, ex. ett bolag, som ansöker måste ansökan vara undertecknad av behörig firmatecknare. För styrkande av vem som är behörig firmatecknare måste en bestyrkt kopia av utdrag från registreringsmyndigheten (normalt Bolagsverket) inges till Länsstyrelsen. 

Ansökan ska även innehålla uppgift om hur pengarna önskas återbetalda. Länsstyrelsen återbetalar till plusgiro, bankgiro och bankkonto. 

Nedsätter du pengar på grund av ovisshet om vem av två eller flera som är rätt borgenär kan Länsstyrelsen inte betala ut det nedsatta beloppet till någon av borgenärerna utan att de är överens om till vem beloppet ska betalas eller att det genom dom eller liknande slutligt har avgjorts vem som är rätt borgenär. 

Preskription (tio år)

Belopp som har nedsatts står till borgenärens förfogande i tio år från nedsättningen. Under förutsättning att frågan om rätten till beloppet inte är beroende av prövning får du lyfta beloppet efter det att tio år har förflutit även om återtagandeförbehåll inte har gjorts. Har ansökan om lyftning av deponerade medel inte kommit in till Länsstyrelsen inom elva år från beslut om deponering tillfaller beloppet staten. 

Tänk på följande

 • Ansökningsblanketten ska vara fullständigt och korrekt ifylld med rätt angivet skäl.
 • Om du gör fortsatta nedsättningar ska du vid inbetalningen ange ärendenummer/beteckning och vad nedsättningen avser. 
 • Om annan än gäldenären är inbetalare ska gäldenärens namn anges vid inbetalningen.  

 

Observera att länsstyrelsens insättningskonto för deponeringar för närvarande har en negativ ränta. Detta omfattar samtliga länsstyrelser.

Det innebär att ingen ränta kommer att betalas ut vid utbetalning från kontot.