Konferensmaterial

Här finns materialet från konferenser inom de brottsförebyggande arbete.

​Konferens den 6 september

Den 6:e september 2017 hölls en konferens i Göteborg om Länsstyrelsens nya brottsförebyggande uppdrag. Konferensen riktade sig i huvudsak mot Polismyndigheten och Västra Götalands kommuner. Ett centralt budskap var att ingen enskild aktör klarar av att minska brottsligheten och öka tryggheten själv, det brottsförebyggande arbetet utföras tillsammans. Många aktörer är viktiga i arbetet, från myndigheter och akademi till näringsliv och civilsamhälle.

Länsöverdirektör Lisbeth Schultze inleder konferensen och hälsar välkommen.

 

Regionpolischef Klas Friberg ger polisens perspektiv på det brottsförebyggande arbetet. 

 

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson berättar om regeringens satsning på brottsförebyggande arbete och det nationella brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott.

 

Karin Svanberg, enhetschef på Brottsförebyggande rådet, berättar om Brås roll som nationellt stöd och beskriver hur brottsförebyggande arbete kan utformas på kort och lång sikt.