Bitillsynsmän och bitillsynsdistrikt

Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansvarar för bitillsynen i Hallands och Västra Götalands län. På den här sidan kan du bland annat anmäla innehav av bisamhälle, läsa mer om bitillsyn och hitta listor över bitillsynsmän i Hallands och Västra Götalands län.

Biodlingen i Sverige regleras av lagstiftning för att minska effekterna av bisjukdomar och att främja pollinering, produktionen och försäljning av honung. De sjukdomar och parasiter som omfattas av regelverk är:

 • Amerikansk yngelröta (Paenibacillus larvae) 
 • Varroakvalster (Varroa destructor)
 • Trakékvalster (Acarapis woodi)
 • Tropilaelapskvalster (Tropilaelaps cleareae, Tropilaelaps mercedesae)
 • Lilla kupskalbaggen (Aethina tumida)

Läs mer om bisjukdomarna.

Bitillsyn

Sverige är uppdelat i cirka 600 bitillsynsdistrikt. I distrikten svarar respektive tillsynsman för information och tillsynen av bisjukdomar. Varje tillsyningsman ska upprätta en så komplett förteckning som möjligt över bigårdarna i sitt område. Huvuduppgifter för tillsyningsmännen är:

 • Undersöka bigårdar i distriktet efter främst amerikansk yngelröta, men även andra sjukdomar som europeisk yngelröta och varroakvalster.
 • Besiktiga och utfärda flyttningstillstånd för levande bin, begagnade bibostäder och biodlingsredskap när de behöver flyttas över en församlingsgräns.
 • Förinta samhällen smittade med amerikansk yngelröta och undersöka samtliga samhällen inom tre kilometers radie från det smittade samhället
 • Informera om olika bekämpningsmetoder mot varroakvalster
 • Besiktiga och utfärda flyttningstillstånd för ”Godkänd biodlare”
 • Ha god kännedom om biodlare och bigårdar i sitt besiktningsområde.

Listor över bitillsynsmän

Listorna över vilka som arbetar med bitillsyn uppdateras kontinuerligt. Alla behöriga bitillsynsmän har en giltig legitimation.

Göteborg och Bohuslän  

Bi på maskros. Foto: Kirsten Jensen 
Bi på maskros. Foto: Kirsten Jensen

Halland  
Norra Älvsborg  
Sjuhärad  
Skaraborg  

Bitillsynen bekostas av Jordbruksverket och är kostnadsfri för biodlaren. Har du frågor om behörighet, kontakta Länsstyrelsen. 

Vem gör vad?

Statens Jordbruksverk leder centralt bekämpningen av amerikansk yngelröta och varroakvalster och följer bland annat angreppens uppträdande och spridning och utfärdar föreskrifter och anvisningar om bekämpning.
För de övriga gäller handlingsplaner om de skulle påträffas inom landet, vilket ännu inte är fallet. Jordbruksverket är ansvarig myndighet och om du upptäcker dessa skadegörare är du skyldig att rapportera till tillsynsman. Läs mer på jordbruksverkets webbplats

Länsstyrelserna har regionalt ansvar och anger bland annat tillsynsdistriktens omfattning, utser bitillsynsmän och svarar för kontakterna med dessa.  

Tillsynsmannen är den lokala myndigheten. Landet är uppdelat i cirka 600 tillsynsdistrikt och i vart och ett av dessa ska en tillsynsman svara för det praktiska bekämpningsarbetet. Varje distrikt har en ordinarie tillsynsman och flera reserver som kan kontaktas.

Biodlaren har också själv ett ansvar att förebygga och hindra spridning av smittosamma bisjukdomar. Vid bekämpning av varroakvalster är det biodlaren själv som väljer metod.  

Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR) är intresseorganisation för landets biodlare.

Biodlingsföretagarna är en branschförening för biodlare som på hel- eller deltid har sin utkomst från biodling.

Bisvärmar

Drabbas du av en bisvärm i din bostad eller något annat utrymme bör du kontakta bitillsynsmannen i ditt område. Bitillsynsmannen ska bedöma om infångning av bina ingår i hans uppdrag att förhindra spridning av amerikansk yngelröta. Risken för smitta ökar om något bisamhälle, inom ett avstånd av 3 km, smittats av amerikansk yngelröta under nuvarande eller föregående år.

Om bitillsynsmannen inte misstänker någon risk för smitta fortsätter du med att kontakta ditt försäkringsbolag eller det företag som ditt försäkringsbolag har skadedjursavtal med. Om svärmen går att komma åt utan åverkan på bostaden så kan du vända dig till din lokala biodlarförening. De har ofta svärmfångare som tar hand om svärmar.  

Bitillsynsmannens arbete betalas med statliga medel. Vem som är bitillsynsman i ditt område finner du under rubriken bitillsynsmän till höger.

Läs mer på Sveriges biodlares riksförbunds webbplats

 

 

 Anmäl innehav av bisamhälle

Fyll i vårt

Webbformulär

eller en blankett som
skickas till:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg