Bisjukdomar och skadegörare

Våra tama honungsbin kan drabbas av några sjukdomar och skadegörare som kan drabba dem. Flera av dem är anmälningspliktiga.
Biodlare som studerar sina bin.

Anmäl så snart som möjligt

Om du misstänker att du har amerikansk yngelröta eller trakékvalster i något av dina bisamhällen ska du genast anmäla detta till din bitillsynsman eller till länsstyrelsen.

Om du misstänker att du har europeisk yngelröta kontakta gärna din bitillsynsman eller länsstyrelsen.

Sjukdomar och skadegörare

Amerikansk yngelröta

Amerikansk yngelröta orsakas av en sporbildande bakterie. Bakterien angriper larver och när cellen täcks förökar bakterierna sig explosionsartat och dödar larven. Larven omvandlas till en ruttnande seg massa.

Tydliga symptom på amerikansk yngelröta är en karakteristisk lukt samt en brun kletig massa som är resterna av larven. Dessa rester kan dras ut till långa trådar med hjälp av en trästicka. Sporerna som bakterien bildar är mycket långlivade och motståndskraftiga mot värme, kyla och desinfektionsmedel. Det innebär att saneringen av material som varit i kontakt med smittade samhällen måste saneras mycket noggrant.  

Vid angrepp med kliniska symptom ska bisamhället förintas och alla samhällen i närheten undersökas. Kontakta omgående din bitillsynsman om du misstänker angrepp av amerikansk yngelröta.  

Aktuell status för amerikansk yngelröta 2018

Vecka  FörsamlingKommun

​17

​Skee-Tjärnö

​Strömstad

​21

​Laholm

​Laholm

Läs mer om tidigare utbrott, sjukdomen och vad du är skyldig att göra.

Här kan du läsa om utbrotten av amerikansk yngelröta i hela Sverige.   

Bisamhällen med angrepp av Amerikansk yngelröta har hittats på flera håll i Hallands och Västra Götalands län. Sjukdomen är anmälningspliktig. Kontakta därför berörd bitillsynsman för mer information.

Utökad besiktning och kartläggning görs nu runt sjukdomsutbrotten enligt gällande regler. Drabbade samhällen saneras och prov skickas till SLU för analys.    

Europeisk yngelröta

Europeisk yngelröta orsakas av en bakterie som angriper de öppna cellernas yngre larver. De angripna larverna får en brun färg, en klibbig konsistens samt ett oljigt och nedsmält utseende. Europeisk yngelröta saknar den amerikanska yngelrötans karaktäristiska lukt.

Svåra angrepp av europeisk yngelröta är ovanlig i Sverige och på grund av vår korta intensiva säsong klarar bina ofta själva av ett angrepp. Dock är det mycket bra om du meddelar din bitillsynsman om du tror att dina bin drabbats av europeisk yngelröta.

Varroa

Varroa är ett kvalster som lever i bisamhällen. Kvalstren lever på bina, men den stora skadan de gör är att sprida virus till bisamhällen. Det är virusinfektionerna som gör att bisamhällena kan kollapsa om inte varroakvalstren bekämpas.

Vi har idag varroa i hela Västra Götaland och Halland. Varje biodlare måste bekämpa kvalstren. Om inte alla biodlare bekämpar varroa i sin biodling kommer kvalstren att spridas mellan bisamhällen. Det finns flera sätt att bekämpa varroa. Läs mer i broschyrerna på Jordbruksverkets webbplats.

Trakékvalster

Trakékvalstret är mycket litet och kan inte ses med blotta ögat. Kvalstret är spritt i Nordamerika med allvarliga följder, men förekommer i Europa. Kvalstret har ännu inte påträffats i Sverige men finns i våra grannländer Norge, Danmark och Finland. Ett av syftena med bestämmelserna för import av levande bin är att förhindra att trakékvalstret kommer in i Sverige.

Tropilaelapskvalstret

Tropilaelapskvalstret ger liknande symptom som varroakvalster eftersom de sprider virus. Kvalstret behöver yngel för att överleva och kommer troligen inte att bli något problem hos oss eftersom vi inte har yngel året runt. Kvalstret har ännu inte påträffats i Europa.  

Lilla kupskalbaggen

Lilla kupskalbaggen gör skada genom att dess larver äter yngel, pollen och honung. Larvernas exkrementer gör kupan slemmig, honungen börjar jäsa och kupan blir obeboelig för bin. Lilla kupskalbaggen är en liten robust skalbagge.

Hittar du en misstänkt skalbagge i din kupa, kontakta din bitillsynsman. Lilla kupskalbaggen har ännu inte påträffats i Sverige.  

Andra sjukdomar

Bisamhällen kan drabbas av ett flertal andra sjukdomar, till exempel Nosema, säckyngel och utsot. En del sjukdomsangrepp klarar bina av själva, men ibland behövs hjälp från biodlaren. Bäst förutsättning för att undvika sjukdomar har friska och starka samhällen. Detta är speciellt viktigt inför invintringen.