För dig som är biodlare

Som biodlare har du ansvar för att förebygga och hindra spridningen av bisjukdomar.
Bikupor

Anmäl var dina bisamhällen står

Alla biodlare ska anmäla sin uppställningsplats till Länsstyrelsen senast den 31 mars 2018. Anmälan ska göras även om du inte har flyttat, utökat eller ändrat uppställningsplats sedan förra anmälan.
Anmäl innehav av bisamhälle 

För att bitillsynsmännen vid ett utbrott av amerikansk yngelröta ska kunna besiktiga alla bikupor inom tre kilometers radie från det smittade bisamhället måste de veta var bisamhällena finns.

Anmälningarna om uppställningsplats används även för statistik om hur många bisamhällen det finns i Sverige. Den informationen används bland annat när Sverige söker medel från EU.

Är du Godkänd biodlare så måste dina hem och utbigårdar vara anmälda till Länsstyrelsen för att du ska kunna flytta samhällen mellan dem.   

Alla som har bin ska göra en anmälan om uppställningsplats var tredje år även om man inte har flyttat, utökat eller ändrat uppställningsplats sedan förra anmälan. Senaste obligatoriska anmälan av uppställningsplats var den 31 mars 2015.

Förvaring av bikupor

För att undvika smittspridning av sjukdomar är det viktigt att bin inte kan komma åt material som använts i biodlingen, såsom bikupor, ramar, honung, bivax och material som det kan finnas honung eller bivax på.  

Om något av dina samhällen dött ska bikupan stängas så inte andra bin kan komma in.  

Flyttning av bisamhällen

Innan du flyttar bisamhällen eller material som använts i biodlingen över församlingsgräns ska de besiktigas av en bitillsynsman. Kontakta din lokala bitillsynsman för mer information och hjälp med besiktning. Som Godkänd biodlare kan flyttningarna förenklas.  

Anmäl sjukdom snarast

Misstänker du att du har amerikansk yngelröta eller trakékvalster i dina bisamhällen ska du omedelbart kontakta din bitillsynsman. Varroakvalster är idag spritt i hela Halland och Västra Götaland. Är du osäker på hur du behandlar dina samhällen mot Varroakvalster så kontakta din bitillsynsman. Även de lokala föreningarna hjälper till och informerar om bekämpning av varroa.

Läs mer om bekämpning av varroakvalster i broschyrerna – se menyn till höger.

Svärmfångstkupor

Du får ha svärmfångstkupor öppna under perioden 15 maj – 31 juli. Du måste anmäla svärmfångskupor till din tillsynsman. Tänk på att kuporna ska vara väl rengjorda och inte tidigare bebotts av bin med amerikansk yngelröta. Kuporna ska märkas med ägarens namn, adress och telefonnummer.

Hjälp tillsynsmannen

Du ska hjälpa tillsynsmannen att undersöka och behandla bisamhällen. Det gäller även om du har fått en vildbisvärm som flyttat in. Tillsynsmannen ska kunna bekämpa amerikansk yngelröta eller varroakvalster på din mark och i dina byggnader om det behövs.

Detta gäller även om sjukdomarna inte upptäckts på din gård eller tomt. Det räcker med att amerikansk yngelröta anmälts eller påvisats tre kilometer bort under innevarande eller föregående kalenderår. För varroakvalster är avståndet sju kilometer.  

Bitillsynsman har även som uppgift att undersöka samhällen i sitt distrikt i förebyggande syfte och samtidigt skaffa sig bra kunskap om bigårdarna inom sitt distrikt.  

Importera bin

Ska du importera bin från andra länder gäller särskilda regler. Kontakta Jordbruksverket.