Gårdens djurjournaler

Alla produktionsplatser som har nötkreatur, får, getter eller grisar ska ha en journal knuten till produktionsplatsen. I den ska det finns uppgifter om födda och döda djur samt alla inköp och försäljningar av djur.

Vid försäljning ska det finnas uppgift om vart djuren såldes. Vid inköp ska det gå att se varifrån djuren kommer. Handel med djur som inte har känt ursprung ska inte förekomma.

Journalerna är viktiga för smittspårning i händelse av allvarlig smittsam sjukdom. Nötkreatur ska dessutom journalföras i en nationell databas, CDB. Om besättningen använder CDB-internet kan denna även användas som journal.

Transporter av grisar mellan olika produktionsplatser ska rapporteras till en förflyttningsdatabas. Denna databas administreras av Jordbruksverket.

När får eller getter flyttas mellan två produktionsplatser med olika djurhållare ska ett transportdokument följa med.

Förflyttningar av får och getter ska även de rapporteras till förflyttningsdatabasen. När djur flyttas mellan två produktionsplatser som ligger inom samma kommun och med samma djurhållare behövs ingen rapportering göras till databasen.