Hjälpredan beräknar skyddsavståndet

När du använder växtskyddsmedel är det viktigt att du håller rätt skyddsavstånd till bland annat vattendrag, känsliga grödor, trädgårdar och växthus.  

Genom att hålla skyddsavstånd ökar vi chansen att skydda vår omgivning. Växtskyddsmedel på fel plats kan ge stora konsekvenser, exempelvis växtskyddsmedel i grundvattnet. Mängden preparat som krävs för otjänligt vatten är mycket liten, därför bör arbetet utföras med försiktighet.   

Tidigare hette det vind- och markanpassade skyddsavstånd. Nu har Naturvårdsverket ändrat benämningen och idag säger man istället anpassade skyddsavstånd respektive fasta skyddsavstånd. Naturvårdsverket har även kommit med nya regler kring fasta skyddsavstånd gällande spridning av växtskyddsmedel utomhus. En av anledningarna till de ökade avstånden är att skydda vårt vatten från växtskyddsmedel.  De fasta skyddsavstånden ska alltid hållas, oavsett om det blåser eller inte. Från och med den 1 november 2015 är det lagkrav att minst nedanstående fasta avstånd hålls:

​2 meter ​till öppna diken, dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar
​6 metertill sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller strandbrinkens överkant
12 metertill dricksvattenbrunnar

Hjälpreda för anpassat skyddsavstånd

Hjälpredan hjälper dig att få fram längden på det anpassade skyddsavståndet. Avståndet beroende på vindstyrka, temperatur, bomhöjd och duschkvalitet och är något som du får ta hänsyn till när du använder hjälpmedlet. Alltså, du måste ha möjlighet att mäta ovanstående faktorer ute i fält. Avståndet är ett riktvärde och inget exakt avstånd. 

Allt fler preparat får krav som är kopplade till Hjälpredan i sina registreringar. Likaså krävs användning av särskilt avdriftsreducerande utrustning för att minska risken för vindavdrift och därmed påverkan på vattenlevande organismer. 

Hjälpredan finns som app och som folder. Appen laddar du ner i din smart phone eller platta och foldern kan du beställa på www.sakertvaxtskydd.se. I appen fyller du i uppgifterna och får fram ett rekommenderat anpassat skyddsavstånd och i foldern kommer du fram till avståndet genom att bl.a. välja sida efter rådande förutsättningar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss

Kristian Jochnick               
010-224 55 90
 
Eva Magnusson
010-224 53 06
 
Amanda Jemsund
010-224 52 65
 
Jannicke Hellberg
010-224 52 42
 
Kirsten Jensen (trädgård)
070-571 53 51
 
Nina Goos (administration)
010-224 52 48