Visa miljöhänsyn

Här hittar du information om hur du visar miljöhänsyn vid användning och spridning av växtskyddsmedel.

Påfyllning

När du blandar till din sprutvätska är det lätt att spilla. Du måste därför göra det på ett säkert ställe.

Säker påfyllning av spruta: 

  • I fält: tag med en tankvagn med vatten om du blandar till din sprutvätska i fält.
  • På hårdgjord yta utan avlopp: uppsamlingskärl/gödselbehållare måste finnas så att spill och spolvatten kan samlas upp.
  • På biobädd: en specialbyggd bädd för påfyllning och tillredning hemma på gården. Läs mer om biobädd på Säkert växtskydds webbplats, där kan du även se en film om hur man förnyar en befintlig.
  • På gräsbevuxen yta: om det finns ett rejält matjordslager, marken är plan och odränerad.

Kantzon kring småbiotoper

Småbiotoper som till exempel åkerholmar, odlingsrösen, stenmurar och diken räknas som särskilt skyddsvärda områden. Dessa områden har stor betydelse för att bevara växt- och djurlivet i odlingslandskapet.

Växtskyddsmedel får inte hamna utanför åkermarken. Lämna en obehandlad zon närmast fältkanten för att skona växter och djur.   

Skyddsavstånd

Växtskyddsmedel kan oavsiktligt spridas med både hjälp av vatten som finns i marken och med vind. För att skydda naturen ska du som sprutar hålla avstånd till omgivningen. Skyddsavståndet kan antingen vara "fast" eller "anpassat".

Var extra försiktig när du sprutar intill ekologiska odlingar, dessa klassas som särskild hänsyn, precis som bostadstomter, sjöar etc.. För bekämpning inom skyddsområde för vattentäkt krävs tillstånd från berörd kommun.  Växtskyddsmedel får inte spridas på naturbetesmark eller ängar. Läs mer om skyddsavstånd under fliken "Hjälpredan" som du finner i den vänstra kolumnen.

Växtskyddsmedel sprids i marken

Växtskyddsmedel kan spridas med vattenrörelser i marken eller utmed markytan.

Håll avstånd för att skydda diken, dräneringsbrunnar, sjöar, vattendrag och vattentäkter när du sprutar.

Nedanstående avstånd skall hållas i fält:

  • 2 meter till öppna diken, dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar
  • 6 meter till sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller strandbrinkens överkant
  • 12 meter till dricksvattenbrunnar

Vid påfyllning, utspädning, blandning och utvändig rengöring skall ett avstånd på 30 meter hållas till alla former av vatten. Om det finns en säker påfyllnadsplats, det vill säga ex. en platta med uppsamling eller biobädd, skall minst 15 meter skyddsavstånd hållas.

Håll större avstånd vid kraftig marklutning eller om du använder mycket fiskgiftiga preparat.  Tänk även på att vissa preparat har krav på 10 meter skyddszon till vattendrag.

Skyddszonen skall då vara bevuxen med gräs/örter och vara anlagt året innan. Vid användning av preparat med krav på 10 meters skyddszon kan du inte få ut stöd för skyddszon, utan måste avsäga dig utbetalning det året.

Växtskyddsmedel sprids med vinden 

När du sprutar sprids växtskyddsmedlet med vinden. Detta kallas för vindavdrift. Både temperatur och vindhastighet påverkar vindavdriften. 

Exempel: om temperaturen ökar från 10 °C till 20 °C och vindhastigheten är 1,5 m/sek, kommer vindavdriften och därmed avståndet till det du ska skydda att öka från 9-20 meter.

Skaffa en Hjälpreda

För att beräkna hur långt växtskyddsmedlet sprids med vinden när du sprutar kan du använda Hjälpredan.

Växtskyddsmedel kan vara skadliga för pollinerande insekter

Växtskyddsmedel som är särskilt skadliga för pollinerande insekter är märkta med "Mycket giftigt för bin", "Giftigt för bi" eller annan text som anger att medlet är särskilt skadligt för pollinerande insekter. Dessa insektsmedel får inte användas i odlingar som besöks av pollinerande insekter. En anledning till restriktioner är pollinerarnas viktiga betydelse för ex. åkerböna, frukt- och bär, raps etc. i kombination med att vissa medel är farligare än andra, inget är helt ofarligt. Oavsett preparat finns risk för direkt eller indirekt påverkan.

Med vissa preparat får sprutning ske på natten, se respektive preparats säkerhetsdatablad för gällande information. Läs den noga innan användning. Man är även skyldig att skriva in i sprutjournalen om det fanns blommande gröda eller undervegetation (ex. ogräs, bottengröda) vid sprutningstillfället.

Säker rengöring av spruta

Rengör sprutan direkt efter avslutad sprutning för att undvika ofrivillig spridning. I en icke rengjord spruta riskerar man att preparatrester torkar in och sedan löses upp vid nästa tillberedning. Resterna riskerar då att sprutas ut på en känslig gröda så att grödan skadas.

Det är lätt att orsaka förorening av yt- eller grundvatten, så skölj av spruttanken direkt i fält. För att få sprutan ren är det viktigt att rengöra sprutan i tre omgångar istället för att använda samma mängd vatten en omgång.

Utvändig rengöring av tank, traktor och utrustning ska utföras på biologiskt aktiv mark, som ex. biobädd/fält eller på platta med uppsamling. Tänk på att skydda dig vid rengöring av sprutan. Risken för att få sprutvätska på sig är stor, speciellt när man använder stark vattenstråle och när det blåser.

Kontakta oss

Kristian Jochnick               
010-224 55 90
 
Eva Magnusson
010-224 53 06
 
Amanda Jemsund
010-224 52 65
 
Jannicke Hellberg
010-224 52 42
 
Kirsten Jensen (trädgård)
070-571 53 51
 
Nina Goos (administration)
010-224 52 48