Funktionstest av spruta

Från den 26 november 2016 måste sprutan vara funktionstestad och godkänd innan användning. En av anledningarna är att öka säkerheten, både för dig som arbetar och för omgivningen. Testet ska informera sprutägaren om vilket skick sprutan är i och hur man ska åtgärda eventuella brister.

Oftast åtgärdas eventuella brister i samband med funktionstestet och sprutan uppfyller därmed godkännandekraven. Sprutan förses med en funktionsdekal innan den lämnar testplatsen. För att sprutan ska klassas som godkänd måste Jordbruksverket godkänna sprutan, baserat på utfört test.

Godkända funktionstestare

En godkänd utrustning har bra precision, vilket ger större säkerhet vid användning av lägre doser och vätskemängder. På Jordbruksverkets webbplats hittar du en förteckning över alla godkända funktionstestare samt mer information om funktionstest. Inför ett funktionstest, tänk på nedanstående punkter:

 • Förbered en säker plats på gården där funktionstestet kan utföras, om möjligt fri från vindpåverkan. Lämplig plats är till exempel en gräsbevuxen yta eller platta med uppsamling.
 • Du bör göra rent sprutan ut- och invändigt så att det inte finns risk för personskador när testet genomförs. Tillsätt gärna rengöringsmedel, till exempel All Clear Extra, för att lösa upp eventuella avlagringar av preparat i tanken, filter och ledningar. Även om funktionstestaren använder skyddsutrustning under arbetet ska sprutan vara så ren att testaren inte riskerar att få bekämpningsmedelsrester på sig. Funktionstestaren kan neka att utföra ett test på en spruta som är dåligt rengjord eller där det finns brister i säkerheten.

 • Kontrollera att kraftöverföringsaxeln är skyddad och att fixeringskedjan, som förhindrar att skyddet snurrar runt, sitter fast.

 • Ha gärna sprutans instruktionsbok tillgänglig.

Vad innebär ett funktionstest?

Funktionstestet har tre viktiga beståndsdelar:

 • Test av sprutan och dess funktioner.
 • Reparation av enklare fel.
 • Information och rådgivning till sprutföraren.

Själva testet omfattar kontroll av bland annat pump, omröring, manometer, tank, armatur, ledningar, filtrering, bom, vätskefördelning, efterdropp och kalibrering.

Kraven som ställs vid testningen ska säkerställa att sprutans komponenter fungerar på avsett sätt så att sprutresultatet blir som förväntat. Läckage från olika delar får inte förekomma.

En del i testet är vätskefördelningen som kan mätas med en munstycksflödesmätare eller genom att ett sprutbord med uppsamlingskanaler och mätrör förs in under rampen. Avvikelsen mellan munstyckesflödena ska vara mindre än +/- 15 procent då större avvikelser kan ge ojämna effekter på grödan.

En annan viktig del i testet är kalibreringen. Den bör alltid göras tillsammans med sprutföraren för en anpassning till specifika krav och behov.

Rådgivningen i samband med testet kan omfatta spridarval, vätskemängder eller annat som sprutföraren har behov av.

Hur går ett funktionstest till?

I stora drag går funktionstesten till enligt listan nedan. För mer detaljerade regler se föreskriften och de allmänna råden som handlar om översyn, funktion och godkännande av utrustning för yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel SJVFS 2016:23. Mer information hittar du på Jordbruksverkets webbplats.

 1. Lantbrukaren beställer ett test av godkänd funktionstestare. Godkänd spruta får en funktionsdekal av funktionstestaren som visar att den är testad och godkänd.

 2. Funktionstestaren skickar ett protokoll till beställaren, lantbrukaren. Protokollet ska vara i elektronisk form om man inte kommer överens om något annat. Var dock uppmärksam på att Jordbruksverket vill ha ett elektroniskt protokoll.

 3. Lantbrukaren ansvarar för att protokollet skickas till Jordbruksverket för att Jordbruksverket ska kunna godkänna sprutan.* Vid ansökan fyller du resultatet av testet, numret på den dekal som testaren fäste på sprutan samt ditt och testarens namn, postadress och telefonnummer. Därefter laddar du upp protokollet digitalt och skickar sedan in ansökan. Ansökan kostar 250:-.

 4. Efter behandlad ansökan skickar Jordbruksverket ut ett beslut; Godkänd eller Icke godkänd. Sprutan får först användas efter att Jordbruksverket godkänt beslutet. Du får beslutet i pappersform.

*Det måste inte vara lantbrukaren själv som skickar in protokollet. Någon annan kan göra det på lantbrukarens uppdrag. Det viktiga är att det finns ett beslut om att sprutan är godkänd när bekämpningen sker.

Kommunerna har ansvar att kontrollera att du har en spruta som är godkänd av Jordbruksverket. Om en använd spruta inte är godkänd erhålls en miljösanktionsavgift på 10 000:-. kontakta din kommun om du har fler funderingar kring kontroll.

Illustration över hur funktionstestet ska gå till.

Hur ofta ska sprutan testas?

Enligt den nya föreskriften ska alla sprutor godkännas av Jordbruksverket minst vart tredje år. Det är i första hand är säkerheten som du vill åt i ett funktionstest, både för dig och din omgivning. Därför kan det vara bra att testa sprutan oftare.

Läs mer om sprutteknik och funktionstest hos Jordbruksverket.

Bidrag för testutrustning

Om du är funktionstestare och behöver förnya eller köpa helt ny utrustning kan du ansöka om bidrag för detta hos Jordbruksverket. Godkänd utrustning berättigar till ett bidrag på maximalt 75 procent av kostnaden dock högst 165 000 kronor. Hos Jordbruksverket hittar du mer information och blanketter för bidragsansökan.

Utrustning som undantas det obligatoriska spruttestet

Föreskriften innehåller en lista på vilken utrustning som inte behöver funktionstestas, dock är det självklart bra om de får en årlig översyn för att minimera olyckor. Utrustning som undantas är:

 • sprutor som är tillverkade för att bäras, exempelvis ryggsprutor.
 • nytillverkad utrustning. Den ska vara tillverkad inom EES eller Turkiet i enighet med maskindirektivet. Du ska även kunna visa upp kvitto styrker att utrustningen är max tre år gammal.
 • utrustning på skogsmaskiner för behandling av trädstubbar
 • sådan som används för att behandla plantor (doppning) och sedan planteras ut.
 • för betning av utsäde.
 • kontaktapplikationer, avstrykare eller annan utrustning som används för att överföra växtskyddsmedlet direkt till objektet genom beröring. 
 • dimningsaggregat.

Årlig översyn av sprutan

Utöver funktionstestet ska du göra en årlig översyn på sprutan, detta ska ske innan första användningstillfälle. En årlig översyn säkerställa att:

 • utrustningen är tillförlitlig och sprider och doserar rätt.
 • det är riskfritt att sprida, transportera eller utföra övrig hantering.
 • utrustningen är så säker att det är riskfritt att fylla och tömma samt att läckage förhindras.
 • driften är säker och kontrollerbar. Vid behov ska driften omedelbart kunna stoppas.
 • justeringen av utrustningen är enkel och exakt.

Standardisering och funktionstest

Miljöregelenheten på Jordbruksverket är ansvarig för standardisering av sprutor och funktionstest:
Telefon 036-15 50 00
E-post: vaxtskydd@jordbruksverket.se 

Läs mer

Jordbruksverket har satt samman en checklista för teknisk översyn. Ladda gärna ner och använd den för att underlätta arbetet.

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd.

Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats.

 

 

 

Kontakta oss

Kristian Jochnick               
010-224 55 90
 
Eva Magnusson
010-224 53 06
 
Amanda Jemsund
010-224 52 65
 
Jannicke Hellberg
010-224 52 42
 
Kirsten Jensen (trädgård)
070-571 53 51
 
Nina Goos (administration)
010-224 52 48
 

 

Exempel på kontrollmärke.