Frågor och svar

När krävs behörighet för att använda växtskyddsmedel?

När ett preparat godkänns av Kemikalieinspektionen placeras det i en behörighetsklass som talar om hur medlet får användas och av vem. Alla godkända växtskyddsmedel delas in i tre klasser.

För att få använda preparat som hör till klass 1L och 2L krävs att man är 18 år och har genomgått en grundkurs samt fått ett godkänt skrivningsresultat. För användning av medel i klass 3 krävs ingen utbildning.

  • Klass 1L: Växtskyddsmedel som endast får användas för yrkesmässigt bruk och av den som har tillstånd.
  • Klass 2L: Växtskyddsmedel som endast får användas för yrkesmässigt bruk.
  • Klass 3: Medel som får användas av alla.

Vart femte år måste behörigheten förnyas med en fortbildningskurs på en dag. Har du ett giltigt kunskapsbevis eller tillstånd och vi har rätt adress så ska du ha fått ett personligt brev med kallelse till säsongens fortbildningskurser. 
Vilka kurser som hålls och anmälan till säsongens kurser görs här. Läs mer om behörighet för användning av växtskyddsmedel under Behörighetsutbildning.

Vilka bestämmelser finns kring spridning av växtskyddsmedel?

För bekämpning inom skyddsområde för vattentäkt krävs tillstånd från berörd kommun. Tänk också på att växtskyddsmedel inte får spridas på naturbetesmark eller ängar.

Naturvårdsverket kom i november 2015 med en ny föreskrift avseende växtskyddsmedel. Denna omfattar regler kring lagring, påfyllning, spridning samt rengöring av utrustning som använts vid spridning.

Syftet med reglerna är att användningen av växtskyddsmedel sker på ett sådant sätt att människor och människors egendom inte skadas och att kvaliteten hos yt- och grundvatten inte försämras samt att den vilda floran och faunan så långt möjligt skyddas mot oavsiktlig påverkan.

Länk till Naturvårdsverkets föreskrifter för spridning av kemiska bekämpningsmedel.

Hur långa ska skyddsavstånden vara till omgivningen?

Växtskyddsmedel kan spridas både med hjälp av vattnet som finns i marken och med vinden. För att skydda naturen ska du vid spridning, påfyllning och rengöring av sprututrustningen hålla ett skyddsavstånd för att skydda omgivningen mot växtskyddsmedel. Skyddsavståndet kan antingen vara fasta (tidigare kallat markanpassat) eller anpassade (tidigare kallat vindanpassat).

Fasta skyddsavstånd som gäller vid utspädning, blandning och påfyllning av växtskyddsmedel utomhus samt utvändig rengöring:
Minst 30 meter till öppna diken, dagvattenbrunnar, dräneringsbrunnar, sjöar, vattendrag och dricksvattenbrunnar. Detta gäller t.ex. om du fyller i fält.

Detta avstånd kan minskas till 15 meter om du står du på en säker plats där det kan ske en uppsamling av preparatspill t.ex. en biobädd eller på en platta med uppsamling.

Fasta skyddsavstånd som gäller vid spridning:

  • 2 meter till öppna diken samt till dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar
  • 6 meter till sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller strandbrinkens överkant
  • 12 meter till dricksvattenbrunnar

Detta gäller oavsett om det blåser eller inte.

Definition av vatten:
Vattendrag: vattendrag som ständigt eller under en stor del av året är vattenförande såsom bäckar, åar, floder, älvar och kanaler samt småvatten eller våtmarker som ständigt eller under en stor del av året håller ytvatten eller en fuktig markyta såsom kärr, gölar, vätar, översilningsmarker, kallkällor, märgelgravar och dammar.

Öppna diken: diken för dränering som är vattenförande under någon del av året och som inte är täckta.

Anpassade skyddsavstånd
Det anpassade skyddsavståndet ska skydda omgivningen mot vindavdrift. Du är skyldig att hålla rätt avstånd till exempelvis bostadstomter, vattendrag, ekologiska odlingar eller i foldern ”Hjälpreda”, som finns för både bomspruta och fläktspruta, beräknar du vilket skyddsavstånd som behövs. Hänsyn tas bl.a. till temperatur, bomhöjd, dos, munstycken och vad i omgivningen som ska skyddas. Hjälpredan finns även som app för nedladdning till din mobil eller läsplatta.

Tänk också på att flera preparat dessutom har krav som är kopplade till Hjälpredan i sina registreringar. Likaså krävs allt oftare användning av särskilt avdriftsreducerande utrustning för att minska risken för vindavdrift och därmed påverkan på vattenlevande organismer.

Här kan man ladda ner eller beställa hjälpredan i båda varianterna, bomspruta och fruktodling.
Säkert växtskydd

Läs mer: Att tänka på vid kemisk bekämpning

Kontakta oss

Kristian Jochnick               
010-224 55 90
 
Eva Magnusson
010-224 53 06
 
Amanda Jemsund
010-224 52 65
 
Jannicke Hellberg
010-224 52 42
 
Kirsten Jensen (trädgård)
070-571 53 51
 
Nina Goos (administration)
010-224 52 48
 

 Jordbruksverket