Spridning av organiska gödselmedel

Reglerna för spridning av organiska gödselmedel är i stort sett samma som för reglerna för spridning av stallgödsel. I de områden som är utpekade som känsliga enligt nitratdirektivet gäller hårdare regler.

Bor du i ett känsligt område - se karta  

Vad är organsiska gödselmedel?

Alla gödselmedel som kommer från organiskt material, det vill säga från något levande material, som djur och växter. Exempel på organiska gödselmedel är avloppslam, köttmjöl, benmjöl och biogasrester.  

Regler i hela länet

 • Sprid inte gödsel så den hamnar utanför åkern 
 • Sprid inte på ängs- eller betesmark, om det kan skada natur- eller kulturvärden  

Spridningsregler i det känsliga området

Hela året gäller följande:

 • Sprid inte på snötäckt mark. 
 • Sprid inte på frusen mark. 
 • Sprid inte på vattenmättad eller översvämmad mark
 • Sprid inte närmare än 2 meter från kant som gränsar till vattendrag eller sjö
 • Sprid inte på lutande mark (mer än 10 %) som gränsar till vattendrag eller sjö  

Dessutom gäller följande datumregler:

Diagram över spridningsregler för flyt- och fjäderfägödsel samt urin i känsligt område.
Diagram över spridningsregler för fastgödsel (ej fjäderfä) i känsligt område.

Maxgivor för de känsliga områdena

 • Lägg max 60 kilo lättillgängligt kväve inför höstsådd av oljeväxter
 • Lägg max 40 kilo lättillgängligt kväve inför höstsådd av andra grödor  

Sprid inte mer kväve än vad grödan behöver. Du ska ta hänsyn till:

 • Förväntad skördenivå 
 • Förfruktseffekten
 • Stallgödselns långtidseffekt
 • Eventuell mulljord
 • Stallgödsel som läggs på under året

Dokumentera i en växtodlingsplan eller liknande    

Regler i övriga länet

Här är det endast datumregler som gäller. Jordbruksverket ger dock följander rekommendationer som allmänna råd till föreskriften om miljöhänsyn i jordbruket (SJVFS:2004:62):

 • Sprid inte på frusen mark om det finns risk för ytavrinning vid nederbörd, tjällossning eller snösmältning.
 • Sprid inte om gödseln kan spolas ner i närliggande ytvatten eller förorena grundvatten.
 • Sprid inte om det finns risk för översvämning.
 • Sprid inte om marken är snötäckt.
 • Sprid inte om lutar så mycket att gödseln kan rinna iväg från skiftet.  

Datumregler för icke känsligt område:

Diagram över spridningsregler för stallgödsel i icke känsligt område.