Spridning av mineralgödsel

Det finns regler även för spridning av mineralgödsel. Reglerna är hårdare i de nitratkänsliga områdena.
Spridning av mineralgödsel

Bor du i ett känsligt område - se karta.  

Spridningsregler som gäller i hela länet

 • Bruka ner gödsel som innehåller urea inom fyra timmar på obevuxen mark
 • Sprid inte gödsel så den hamnar utanför åkern
 • Sprid inte på ängs- eller betesmark, om det kan skada natur- eller kulturvärden  

Spridningsregler för känsliga områden

 • Sprid inte mellan 1 november och 28 februari
 • Sprid inte på snötäckt mark
 • Sprid inte på frusen mark
 • Sprid inte på vattenmättad eller översvämmad mark
 • Sprid inte närmare än 2 m från kant som gränsar till vattendrag eller sjö
 • Sprid inte på lutande mark (mer än 10 procent) som gränsar till vattendrag eller sjö
 • Lägg max 60 kilo lättillgängligt kväve inför höstsådd av oljeväxter
 • Lägg max 40 kilo lättillgängligt kväve inför höstsådd av andra grödor  

Sprid inte mer kväve än vad grödan behöver. Du ska ta hänsyn till:

 • Förväntad skördenivå
 • Förfruktseffekten
 • Stallgödselns långtidseffekt
 • Eventuell mulljord
 • Stallgödsel som läggs på under året

Dokumentera i en växtodlingsplan eller liknande.