Regler för avloppsslam

Om du funderar på att använda avloppsslam i jordbruket finns det regler du behöver känna till. Det som regleras är växtnäring, hygien och metaller. Syftet med reglerna är att slamanvändningen inte ska ge ökad övergödning, hälsoproblem eller öka metallerna i åkermarken.

Utöver de specifika reglerna för avloppsslam gäller reglerna för spridning av organiska gödselmedel.    

Växtnäring

När du sprider avloppsslam får du inte lägga på mer än en 7-årsgiva vid varje tillfälle. För jordar med fosforklass I och II innebär det maximalt 245 kg (35 kg/år) och för övriga jordar max 154 kg fosfor (22 kg/år) vid ett enstaka tillfälle.  

Du måste samtidigt uppfylla bestämmelsen om maximalt 22 kg fosfor per hektar spridningsareal och år i snitt under en femårsperiod. Det betyder att om du lägger på maxgivan ska du inte återkomma till samma skifte förrän tidigast efter sju år.

Det betyder även att om du lägger den högre givan på 245 kg så måste du ha mer spridningsareal än den du spridit slam på. Du måste även uppfylla kravet på att all areal som du räknar som spridningsareal ska gödslas minst en gång under femårsperioden.  

Även kvävet begränsar spridningen och du får max lägga på 150 kg ammoniumkväve per hektar och år med avloppsslam.  

Hygien

Slammet ska vara behandlat. Är inte slammet behandlat kan du använda det om det brukas ner inom ett dygn och spridningen inte leder till olägenhet för närboende.  

Sprid inte slam på:

 • Betesmark
 • Vallar som ska skördas inom 10 månader

Sprid inte slam på odlingar av

 • Bär
 • Potatis
 • Rotfrukter
 • Grönsaker
 • Frukt, gäller inte frukt på fruktträd  

Sprid inte slam på mark där du inom 10 månader ska skörda

 • Bär 
 • Potatis
 • Rotfrukter
 • Grönsaker som normalt är i kontakt med jorden och konsumeras råa  

Metaller

För att inte få för mycket metaller i åkermarken begränsas:

 • Metallhalten i marken
 • Mängden metaller som totalt tillförs med slam  

För att vara säker på att du inte har för höga metallhalter i åkermarken bör du analysera den före du sprider slam. Du måste analysera om:

 • Åkermarken naturligt har höga metallhalter
 • Åkermarken är förorenad
 • Det är eller har varit industriutsläpp i närheten  

De metaller som begränsar slamspridningen är:

 • Bly 
 • Kadmium 
 • Koppar
 • Krom
 • Kvicksilver
 • Nickel
 • Zink

Under relaterat finns gränsvärden, provtagningsmetoder med mera.    

Köp och dokumentation

När du tar emot slam ska du få med en innehållsdeklaration. Innehållsdeklarationen ska innehålla:

 • Ursprung
 • Behandling
 • Torrsubstans och glödgningsförlust
 • pH
 • totalfosfor
 • totalkväve
 • ammoniumkväve
 • bly, kadmium, koppar, krom, kvicksilver, nickel, zink

Slamproducenten måste föra register över vart slammet sålts och på vilka platser det använts, så var beredd att lämna den informationen.  

När du tar emot slam så måste du spara dokumentation över totalmängder, total mängd fosfor, datum samt varifrån slammet kom.  

REVAQ

Reningsverk kan REVAQ-certifiera sitt slam. Det innebär en bättre kontroll på innehåll och ett arbete med att ständigt förbättra kvaliteten på slammet. LRF, Svenskt Vatten, Lantmännen Lantbruk och dagligvaruhandeln har kommit överens om att endast acceptera REVAQ-certifierat slam för spridning på åkermark. 

 

 

 Kontakta en rådgivare

Eva Magnusson (Uddevalla)
010-224 53 06

Kristian Jochnick (Uddevalla)
010-224 55 90

Jan Hill (Skara)
010-224 52 40

Lina Morin (Uddevalla)
010-224 53 03