Kalk förbättrar markstrukturen och näringsupptaget i växten

Det viktigaste du behöver tänka på vid kalkning är CaO halten i %, kalkvärdet och priset på kalket du tänker köpa. Ett högt pris/ton behöver inte vara sämre än ett lågt pris/ton, utan beror på kalkvärdet och CaO halten.

 Hur mycket kalk som går åt beror på vilket mål-pH som ska uppnås. Mål-pH beror av lerhalt, mullhalt och vilket pH-värde vi har idag. Mål-pH ska inte ses som någon miniminivå, utan som ett normalt pH värde för dina markförhållanden. I tabellen nedan visas mål-pH för jordar med varierade ler samt mullhalt.

 

Tabell från Jordbruksverket

Vilken kalkprodukt ska jag välja?

På marknaden finns både mjöl och krossprodukter att tillgå. Grundpriset är billigare på kross än mjölprodukter. För att få en rättvis prisbild bör kalkvärdet tas med i val av produkt. Kalkvärdet anger vilken kalkeffekt du får ut efter ett respektive fem år.  

När kalkvärdet räknas in är mjöl billigare än kross vid snabb pH-höjning. Vid långsam pH höjning (fem år) är däremot kross billigare. För underhållskalkning kan en krossprodukt vara fördelaktigt medan mjöl bör användas vid en snabb pH-höjning.

Grundkalkning

Vid grundkalkning är målet att höja ett för lågt pH-värde. Det är viktigt att använda en mjölprodukt för att få effekt redan första året. Jordart och mullhalt avgör kalkbehovet. Ju högre lerhalt och mullhalt desto mer kalk åtgår för att höja pH-värdet.  

Underhållskalkning

Nederbörd, ammoniumgödselmedel, mikroorganismers andning samt växternas näringsupptag hos skördade grödor gör att marken försuras kontinuerligt. För att undvika försurning och sänkt pH-värde, är underhållskalkning att föredra. Ett årligt kalkbehov på 100-200 kg CaO/ha är ett riktvärde.  

Analysföretaget Eurofins analyserar prover, utför bland annat markkartering och kan utforma styrfiler för dina behov. På nedanstående länk finner du bland annat information om markkartering samt en guide för markkartering. Guiden underlättar valet av analyspaket. Därmed blir du säker på att uppnå kraven för miljöstöd, om sådant stöd söks.

Läs mer hos Eurofins

Hushållningssällskapet utför också provtagning och kan bland annat uträtta styrfiler för precisionsspridning av kalk. I nedanstående bilaga beskrivs bland annat kalkningens effekt, vilka produkter som finns att tillgå samt hur du räknar ut behovet av kalk.

Kalkning

Strukturkalk

Strukturkalk är bränd eller släkt kalk som har till avsikt att skapa bättre struktur i marken. Strukturkalk måste innehålla en viss mängd fri kalk. Strukturkalkning ska ske när marken är tjänlig och när det finns goda betingelser att bruka ned kalken.

För att strukturkalk ska ha effekt måste det finnas ler att reagera med, minimum 15 %. Dessutom ska denna kalk bearbetas ned inom 48 timmar efter spridningen och helst med två kultivatorkörningar på två olika djup, ju djupare desto bättre.

Enligt jordbruksverket är en rimlig giva cirka 5 ton produkt/ha.

Läs mer om strukturkalk hos SLU