Stukalagring

Det är kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd som har tillsynsansvar över lantbrukets miljölagstiftning. Kontakta därför din kommun för att få reda på vad som gäller för stukalagring av stallgödsel i din kommun.
Stukalagring

Stukalagring regleras inte i lagen, men i Jordbruksverkets allmänna råd, som ligger inlagd i föreskriften (SJVFS 2004:62) finns råd om vilken gödsel som kan lagras i stuka och hur stukan bör se ut.  

Gödsel som ska lagras i stuka bör kunna staplas till minst en meter i höjd. Sådan gödsel bör lagras så kort tid som möjligt.

Har du gödsel med högt växtnäringsinnehåll (särskilt kväve), till exempel fjäderfägödsel och nötgödsel med liten halminblandning. Då bör du bara lagra i stuka i direkt anslutning till vårbruket eller under sommar och tidig höst inför höstsådd. Under tidig vår och under senare delen av hösten bör du inte lagra i stuka längre än några veckor.  

Gödsel med större inblandning av strömedel, stapelbar till cirka två meter, gödsel med lågt näringsinnehåll eller komposterad gödsel bör kunna lagras under lite längre tid.

Att tänka på

Tänk på detta när du ska lagra i stuka:

 • Placera stukan på det fält där gödseln ska spridas. Återkommer du till samma fält bör du flytta lagringsplatsen på fältet och inte återkomma till samma plats inom fem år.
 • Lägg inte ut mer gödsel än det du ska sprida på det aktuella fältet.
 • Välj lagringsplats så att det inte blir läckage (utlakning eller ytavrinning) från gödseln vid tö eller häftigt regn eller så att ytvatten eller dricksvattentäkt kan förorenas.
 • Lagra inte där det finns risk för översvämning, stående vatten eller hög grundvattennivå under lagringstiden.
 • Lagra på mark med låg infiltration.
 • Lagra inte direkt ovanför kända dräneringsledningar.
 • Lägga ut stukan så att du inte får markskador 
 • Välj en lagringsplatsen så att olägenheter i form av till exempel lukt och flugor inte uppkommer för närboende.

Gödsel som ska komposteras

Om gödseln ska komposteras bör du även tänka på följande:

 • Kompostera helst under sommaren (april-oktober), inte lika angeläget vid stor inblandning av strö, till exempel hästgödsel.
 • Sprid gödseln så snart som möjligt när den är färdigkomposterad.
 • Täck med tätt material under vintern (gäller inte vid stora mängder strö).
 • Lägg ut komposten under en begränsad tid, fyll inte på hela tiden.
 • Placera komposten på åkermark i bruk, där gödseln ska spridas.
 • Utforma stukan så att komposteringen underlättas, undvik syrebrist i stukan.