Spridningsareal för stallgödsel och organiska gödselmedel

För att få ett bättre utnyttjande av fosfor i stallgödsel och annan organiska gödselmedel finns en begränsning för spridningen i förhållande till arealen. Du får inte sprida mer än 22 kg fosfor från stallgödsel och organiska gödselmedel per hektar spridningsareal.

Om du har fler än tio djurenheter måste du ha spridningsareal till den stallgödsel som djuren producerar. Köper du in stallgödsel eller andra organiska gödselmedel måste du ha spridningsareal för den gödseln.

Regelverket för hur stor spridningsareal som krävs har förändrats. Du får inte lägga på mer än 22 kg fosfor i form av organiskt gödsel per hektar och år. Gränsen gäller genomsnittlig giva på hela spridningsarealen under en femårsperiod.

I allmänna råd finns en Tabell över hur mycket fosfor olika djurslag utsöndrar. Du kan även använda de värden som finns i ”Riktlinjer för gödsling och kalkning” som Jordbruksverket ger ut varje år.

Spridningsareal

Som spridningsareal räknas åkermark inom företaget som är tillgängligt för spridning. Som ej tillgängligt räknas till exempel mark med miljöstöd för skyddszoner och mark där du inte får sprida av andra skäl, till exempel nära tätortsbebyggelse eller vattentäkt. Du får inte heller räkna träda som spridningsareal.

Du får räkna med naturbetesmark motsvarande den andel av djurens foderstat som kommer från naturbetesmarken. Det betyder att om alla djuren får allt foder från naturbetesmarken under två månader kan du räkna att 2/12 =16% av spridningsarealen är naturbetesmark. Tänk på att du inte får sprida stallgödsel på naturbetesmarken, den spridningen sköter korna.

Har du inte tillräckligt med spridningsareal själv kan du skriva stallgödselavtal för åkermark med en granne.

Under en femårsperiod ska det spridas stallgödsel på all spridningsareal.  

Hur påverkar de nya reglerna?

Nötkreatur

För en mjölkgård med en mjölkproduktion på 10 000 kg mjölk per ko och år ökar arealkravet med 25 %. Har du däremot en produktion på 6 000 kg mjölk per ko och år blir ökningen 15 %. När det gäller dikobesättningar kommer kravet på spridningsareal att ökas med drygt en fjärdedel. För de flesta kogårdar är det ändå inget problem, då de redan idag har arealen.  

Exempel:

Djur: 120 mjölkkor 10 500 kg ECM & 80 ungdjur till rekrytering Areal:  100 ha vall, 20 ha bete, 30 ha naturbete, 40 ha vårsäd Spridningsareal före 2013: 91 ha Spridningsareal efter 2013: 117 ha  

Övriga djurslag

För grisarna kommer kravet på spridningsareal att minska med drygt en fjärdedel. Det är fytaset i fodret som ger minskad mängd fosfor i gödseln.

För värphönsen är skillnaden marginell, både i frigående system och burar. När det gäller slaktkycklingar däremot blir ökningen drygt 20 %.

I de nya reglerna gör man skillnad på häst och ponny. En häst kräver drygt 20 % större areal, medan ponnyn kräver något mindre areal än tidigare.  

Sälja stallgödsel

Det finns krav på att föra anteckningar vid till- och bortförsel av gödsel. Både den som tar emot och den som säljer stallgödsel föra anteckningar om:

  • Vem gödseln levererats till respektive från
  • Datum för leverans
  • Gödselslag
  • Mängd gödsel 
  • Mängd totalfosfor i gödseln alternativt djurslag och antal djur

Anteckningarna ska sparas i sex år.

Om du har mindre än 10 djurenheter behöver du inte dokumentera när du säljer.