Spridning av stallgödsel

Reglerna för stallgödselspridning varierar i länet. I de områden som är utpekade som känsliga enligt nitratdirektivet gäller hårdare regler.

Bor du i ett känsligt område - se karta

Regler i hela länet

 • Sprid inte gödsel så den hamnar utanför åkern
 • Sprid inte på ängs- eller betesmark, om det kan skada natur- eller kulturvärden  

Spridningsregler i det känsliga området

Hela året gäller följande:

 • Sprid inte på snötäckt mark.
 • Sprid inte på frusen mark.
 • Sprid inte på vattenmättad eller översvämmad mark
 • Sprid inte närmare än 2 meter från kant som gränsar till vattendrag eller sjö
 • Sprid inte på lutande mark (mer än 10 %) som gränsar till vattendrag eller sjö  

Dessutom gäller följande datumregler:

Diagram över spridningsregler för flyt- och fjäderfägödsel samt urin i känsligt område.
Diagram över spridningsregler för fastgödsel (ej fjäderfä) i känsligt område.

En växande gröda ska vara tänkt för övervintring.

Maxgivor för de känsliga områdena

 • Lägg max 60 kilo lättillgängligt kväve inför höstsådd av oljeväxter
 • Lägg max 40 kilo lättillgängligt kväve inför höstsådd av andra grödor
 • Lägg max 170 kg totalkväve per hektar och år med stallgödsel, räknat som ett snitt på spridningsarealen

Sprid inte mer kväve än vad grödan behöver. Du ska ta hänsyn till:

 • Förväntad skördenivå
 • Förfruktseffekten
 • Stallgödselns långtidseffekt
 • Eventuell mulljord
 • Stallgödsel som läggs på under året Dokumentera i en växtodlingsplan eller liknande  

Regler i övriga länet

Här är det endast datumregler som gäller. Jordbruksverket ger dock följander rekommendationer som allmänna råd till föreskriften om miljöhänsyn i jordbruket (SJVFS:2004:62):

 • Sprid inte på frusen mark om det finns risk för ytavrinning vid nederbörd, tjällossning eller snösmältning.
 • Sprid inte om gödseln kan spolas ner i närliggande ytvatten eller förorena grundvatten.
 • Sprid inte om det finns risk för översvämning.
 • Sprid inte om marken är snötäckt. 
 • Sprid inte om lutar så mycket att gödseln kan rinna iväg från skiftet.

Datumregler för icke känsligt område:  

Diagram övriga länet 

Dispens från spridningsreglerna

Du kan söka dispens från reglerna om spridning av stallgödsel hos din kommun. Från 2010 har man skärpt skrivningen om möjlighet till att ge dispens.  

Dispens ges bara om en något har hänt som du varken kunde eller borde ha förutsett och inte heller kunnat påverka.  Dispensen ska bedömas i varje enskilt fall och inte ges generellt. Du får inte dispens om det finns en möjlighet att följa bestämmelserna. Till exempel får du inte dispens att sprida gödsel på vall om det är tillåtet att bruka ner samma dag.