Lagring av stallgödsel

Det gäller olika regler för lagring av stallgödsel beroende på var i länet du bor. Hur stor lagringskapacitet du behöver beror även på hur många djurenheter du har.
Lagring av stallgödsel

Lagringskapaciteten anges i antal månader. Det innebär att du ska ha lagring för det antalet månaders produktion. Tänk på att volymen kan variera bland annat beroende på intensiteten i produktionen, mängden strö, uppstallningssystem och hur stor del av dygnet djuren står på stall.

Ska du bygga nytt kan det vara en bra investering att bygga för mer lagring än vad lagen kräver. Då kan du sprida gödseln när du får bäst växtnäringsutnyttjande och därmed spara pengar på konstgödningen. 

 

Nitratkänsligt kustområde

Antal djurenheter Nöt, häst, får och get Övriga djur 
Mer än 10 djurenheter 8 månader 10 månader
2-10 djurenheter 6 månader 6 månader

Nitratkänsligt område (Slättbygden och Göta Älvdalen)

Antal djurenheter Nöt, häst, får och get Övriga djur
Mer än 100 djurenheter 8 månader 10 månader
10-100 djurenheter 6 månader 10 månader
2-10 djurenheter 6 månader 6 månader
Nya nitratkänsliga områden (känsliga från 2013)
Antal djurenheter  Nöt, häst, får och get  Övriga djur
 Mer än 100 djurenheter  8 månader  10  månader
 10-100 djurenheter  6 månader  10 månader
 2-10 djurenheter  6 månader (från 1 januari 2014)  6 månader (från 1 januari 2014)

Ej känsligt område (Sjuhärad, norra Dalsland, norra och östra Skaraborg)

Antal djurenheter Nöt, häst, får och get Övriga djur
Mer än 100 djurenheter 8 månader 10 månader
10-100 djurenheter 6 månader 6 månader
(10 månader från 1 juli 2013)

Krav på lagringsutrymmet

Lagringsutrymmet ska vara tätt och utan avrinning. Av den orsaken kan man inte räkna in lagring i stuka i lagringskapaciteten. Däremot kan man räkna in lagring i stallbyggnad vilket kan vara intressant framförallt för de företag som har djupströbädd. Observera att även lagring i stallbyggnad måste klara de grundläggande kraven på tät lagring utan avrinning.

När det gäller flytande gödselslag, urin och flytgödsel, så finns det ett krav på att det ska finnas ett stabilt svämtäcke eller annan täckning som effektivt minskar ammoniakförlusterna. Påfyllningen till behållaren ska ske under täcket.

Ska man bygga tak på sin urin- eller flytgödselbrunn så är det viktigt att det inte finns någon luftström över gödseln. Vad man vill är att ammoniaken i gödseln blir kvar i gödseln. En luftström över gödseln tar bort den ammoniak som ligger i gasform ovanför gödseln. Gasen är i jämvikt med den ammoniak som finns upplöst i gödseln och ju mer ammoniak i gasform som försvinner med luftströmmen desto mer ammoniak går från gödseln upp i luften ovanför.

Dokumentationskrav

För företag inom känsliga områden ska det på företaget finnas en beräkning på lagringskapaciteten. Den ska sparas så länge den är aktuell. I beräkningen ska följande ingå: 

  • Utsöndrad mängd träck och urin
  • Tillsats av strömedel
  • Vattentillskott, till exempel från spill, disk och regnvatten
  • Omsättningsförluster  

Dispens

Länsstyrelsen kan bevilja dispens från kraven på lagring. Dispens beviljas då djurägaren kan visa att gödseln lagras och används på sätt som kan anses uppfylla lagkraven.