Flyghavre

Flyghavre (Avena fatua) är ett vårgroende, ettårigt och svårbekämpat ogräs. Det sprider sig lätt och kräver omfattande bekämpning. Flyghavren kan orsaka stora problem och därför lagstadgades det redan på 1970-talet om bekämpning av detta ogräs.
En flyghavrevippa i havre

Flyghavre är inget nytt ogräs utan har troligen funnits i Sverige lika länge som det har bedrivits spannmålsodling.

Vad är flyghavrefonden och dess uppgift?

I Västra Sveriges Flyghavrefond finns representanter från LRF, Lantmännen, Svenska Foder, övrig privathandel, Varaslättens Lagerhus, Hushållningssällskapen samt Länsstyrelsen.

Flyghavrefondens uppgift är att genom gott samarbete och bred förankring i näringen förebygga och förhindra förekomst och vidare spridning av flyghavren i länet.

Patruller som plockar

Handplockning av flyghavre tar mycket tid och det måste göras innan flyghavren drösar. Hushållningssällskapets plockningspatrull ingår som ett led i flyghavrefondens arbete att hålla flyghavren i schack.

Kontaktperson

David Flod
Hushållningssällskapet
0511-248 35

Åtgärder mot flyghavre

Tänk på att:  

  • Inte odla havre om du har flyghavre.
  • Variera växtföljden. Öka andelen höstsådda grödor, vall, potatis och oljeväxter.
  • Rengöra tröskan, extra viktigt vid maskinsamverkan.
  • Alltid täcka dina vagnar.
  • Kontrollera dina fält regelbundet, 2-3 gånger under sommaren!
  • Var extra noga under kraftledningar och på översvämningsmarker
  • Handplockning tar mycket tid så övervärdera inte dina möjligheter att hinna med att plocka innan flyghavren drösar.
     

Vad säger lagen?

Lagstiftningen (SFS 1970:299 och 1970:300) innebär att växtodlingsprodukter inte får användas som utsäde eller foder om det finns risk för att flyghavre sprids.

Det är inte heller tillåtet att transportera eller på något annat sätt hantera växtodlingsprodukter så att det innebär risk för spridning av flyghavre.

Huvudkravet i lagstiftningen är att all mark, oavsett vad den används till, så långt som möjligt ska hållas fri från axade plantor av flyghavre. Det innebär att det är krav på totalbekämpning. Länsstyrelsen är tillsynsansvarig på länsnivå och Jordbruksverket är ansvarigt centralt.