Bekämpningsåtgärder

Det finns olika sätt att bekämpa flyghavre. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga.
Ryck upp plantan med roten!

Vid ingen eller låg förekomst

  • Kontrollera alla fält regelbundet under sommaren.
  • Fält där flyghavre konstaterats handplockas två till tre gånger under sommaren. Det är viktigt att plantan rycks upp med roten så att nya vippor inte kan bildas.

Vid riklig förekomst – gör en bekämpningsplan!

Handplockningsbara skiften: tillämpa samma princip som vid ingen eller låg förekomst (se ovan).

Ej handplockningsbara skiften: bekämpningen kan till en början ske enligt följande:

  • Den viktigaste åtgärden för att minimera flyghavreförekomsten är en genomtänkt växtföljd (kombination av höstsådda grödor, vallar, potatis och oljeväxter).
  • Om det krävs kompletteras bekämpningen av flyghavren med en kemisk bekämpning i framförallt vårsäd. Regelbunden kontroll av alla fält under sommaren då inga preparat har en 100%-ig effekt. Finns flyghavren bara på delar av fältet kan det många gånger räcka med punktbehandlingar.
  • Tänk på att en väl utvecklad gröda bjuder flyghavren hård konkurrens! Använd skumrist och plöj djupt.

Framgångsrik bekämpning

Varje planta producerar ungefär 200 frön och normal grobarhet ligger på runt 20 % medan resterande frön ligger i groningsvila och gror först under kommande år.

En grundläggande strategi för att långsiktigt bekämpa flyghavren är att kontrollera alla fält regelbundet. För att flyghavrebekämpningen ska vara optimal det vill säga så nära 100 % som möjligt måste den planeras in i växtföljden.

Vid odling av ärter och oljeväxter är det viktigt att välja fält med liten förekomst av flyghavre då det är mycket svårt eller omöjligt med handplockning vid en efterkontroll.

Flyghavrebekämpning på svartträdan fram till midsommar

I regelverket för gårdsstödet är det numera tillåtet med svartträda. Detta öppnar i sin tur för möjligheten att bekämpa flyghavren genom ett traditionellt trädesbruk.

Svartträda innebär intensiv bearbetning med cirka tre veckors mellanrum efter den första bearbetningen. På det här sättet stimuleras flyghavren att gro och dör därmed efter hand. Flyghavren gror huvudsakligen fram till midsommar så mekanisk bearbetning efter denna tidpunkt är verkningslös.

OBS ! Det är viktigt att följa upp jordbearbetningen med en relativt grund plöjning så att man inte vänder upp nya flyghavrekärnor till ytan. Svartträda ökar risken för växtnäringsläckage men kan i begränsad omfattning rekommenderas i syfte att bekämpa flyghavren.

Kemisk bekämpning – handplockning ett nödvändigt komplement

Har du återkommande problem eller en riklig förekomst av flyghavre så bör du göra en kemisk bekämpning.

Flera preparat är effektiva mot flyghavre och vid en riklig förekomst bör en kemisk bekämpning genomföras. OBS! Det går inte att göra en kemisk bekämpning i havre! Kostnaden är cirka 215-670 kronor per hektar beroende på preparatval och dos.

Mer information om effektiva flyghavrepreparat och behandlingstidpunkter hittar du i Jordbruksverkets ogräsdatabas, se länk till höger.