Frågor och svar

Frågor och svar om projektstöd till bredband.

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Ansökan

Handläggning

Rubrikerna nedan gäller för Landsbygdsprogrammet under programperioden 2007-2013.

Utbetalning av stöd

Förskott

Första utbetalningen

 

Upphandling

Offert/Anbud

Upphandlingsmall

Val av leverantör, offentligt stöd under 200 000 euro

Principen om offentlig upphandling

För vilka delar ska principen följas

Hur vet vi att vi har gjort rätt i upphandlingen?

Vi visste inte om upphandlingsreglerna

Länsstyrelsens beslut är felaktigt

Vår upphandlade leverantör hinner inte med arbetet

Ersättning för markintrång

Begära utbetalning

Lantmäteriförrättning

 

Stödberättigade kostnader

Vilka kostnader är stödberättigade?

Avgrävning

Allmänna frågor

Samråd

Projektet blev dyrare

Kanalisationsstöd

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Ansökan

Kan man ansöka på blankett för Projektstöd för bredband?
Svar: All ansökningar om stöd eller utbetalning sker via det nya e-ansökningsprogrammet på Jordbruksverkets webbplats. Vid särskilda behov kan pappersblankett sändas efter kontakt med Länsstyrelsen Västra Götaland.

I vilken ordning tas beslut om stöd?
Svar: Alla ansökningar som kommer in kommer att poängsättas med hjälp av de nationella urvalskriterier som finns att läsa mer om på Jordbruksverkets webbplats. Skulle flera ansökningar få samma poäng är det anslutningsprocenten med två decimaler som avgör vilken/vilka som kommer att prioriteras om det skulle vara så att de budgeterade medel vi blir tilldelade inte kommer att räcka till samtliga. I VG län är lägsta gränsen 345 poäng.

När kan man skicka in ansökan för projektstöd för bredband?
Svar: Ni kan ansöka löpande.

Går det komplettera uppgifter i sin ansökan i efterhand?
Svar: Fram till dess att beslut fattas kan ni komplettera er ansökan om stöd. Detta gäller inte ansökan om utbetalning, där bifogas bilagor innan ni trycker på Skicka-knappen.

Om något saknas i ansökan, kommer ni då att kontakta den sökande och begära in de saknade uppgifterna?
Svar: I er e-ansökan meddelas vilka kompletteringar som behövs för att ansökan ska anses komplett. På vår hemsida kan ni också läsa vad en ansökan skall innehålla för att kunna prövas. När vi börjar handlägga i urvalspoängordning och något behöver kompletteras under rimlighetsbedömningen, kommer ni att få en viss period på er att komplettera.

Vilka samråd ska man göra?
Svar: Här hittar du blanketten för det kommunala samrådet som är obligatoriskt i ansökan om stöd. Under projektets gång kommer ni att ta ställning till om ni skall söka samråd hos Länsstyrelsen för tillstånd från Natur, Kultur/Miljö eller Vattenvård – här hittar ni information om det.  Alla tillstånd skall skickas in senast till slututbetalningen.

Vad är en marknadsanalys som skall bifogas ansökan om stöd?
Svar: Jordbruksverket och PTS Post - & Telestyrelsen har tagit fram Ansökningskartan på www.bredbandskartan.se. Där får ni instruktioner om hur kartan som visar antal hushåll i det område ni markerar och vilken möjligheter till uppkoppling som finns där och är det röda rutor – så är det stödberättigat område. Någon ruta kan vara felfärgad – då kontaktar ni PTS och får reda på anledningen till annan färg än röd om ni vet att fastigheten där inte har NGA-kvalitet.

Finns det andra regionala stöd i Västra Götaland?
Svar: All offentlig medfinansiering dvs stöd från kommuner eller region t ex är inte tillåtet i bredbandsprojekt. Det regionala stöd som finns kan endast sökas av kommuner och skall upphandlas varvid projektägare i bredbandsstöd kan vinna en upphandling. Då dras den sträckningen bort ur budgetmallen för projektstöd till bredband när avtal är undertecknat.

Vad menas med ansluten fastighet?
Svar: För att ett permanentboende hushåll med folkbokförda personer skall räknas som anslutna skall de ha en dosa med fiberanslutning på sin fastighet. Då är den ansluten. Men kanske inte driftsatt.. I Landsbygdsstöd för bredband räknas enbart folkbokförda hushåll i anslutningsgraden. Däremot kan ju ett projekt passera fritidshus och företag under vägen och därför är det en stödberättigad kostnad att ansluta även dem i projektet. Det syns enbart i budgeten. Fritidshus och företag skall alltså inte räknas in i anslutningsgraden i själva e-ansökansformuläret.

Vad menas med tätort som inte är stödberättigat område?
Svar: En tätort är när det bor mer än 200 personer med mindre än 200 meter mellan husen. Här kan du se SCB´s information om vilka orter som det gäller:  kartan över dessa orter.

Får man poäng om man är ett "bristområde", det vill säga ingen fiberpunkt i området?
Svar: I Västra Götalands län kan kommuner söka stöd för att bygga ut anslutningspunkter till så kallade "bristområden". Det söker kommunen hos Västra Götalandsregionen. Det blir ett indirekt stöd till den som söker Projektstöd för bredband då de slipper att bygga hela vägen själva. Men det är ingen urvalskriterie i Landsbygdsprogrammet.

När får jag beslut?
Svar: Vi meddelar beslutstillfällen på Länsstyrelsen i Västra Götalands hemsida för respektive projektstöd. I handlingsplanen för Västra Götaland 2017 står också beslutstillfällen. 

Utbetalning av stöd

Förskott

Hur snabbt kan jag få pengar för att sätta igång?
Svar: Under vissa förutsättningar kan du begära förskott. Titta i det beslut du har fått från oss om du har den möjligheten. Dessa har förtur och vi brukar handlägga inom ett par veckor, efter det tar det några veckor innan Jordbruksverket sätter in pengarna på ditt konto. Tänk på att anmäla konto till Jordbruksverket innan du begär förskott eller annan utbetalning! Förskottet dras av vid slututbetalningen.

Första utbetalningen

Hur tidigt kan jag skicka in och begära utbetalning för mina fakturor? (Delutbetalning)?
Svar: Det väljer du själv. Vi har som mål att inte överskrida 90 dagar handläggning från ansökans datum tills vi sänder vidare till Jordbruksverket. Därefter kan projektet väljas ut för kontroll före utbetalning och då kan det dröja ytterligare 60 dagar innan ni får pengar utbetalda.

Särredovisning, vad innebär det?
Svar: När du ska ansöka om utbetalning av stöd kommer länsstyrelsen att begära att du skickar in ett utdrag från bokföringen där bara projektets utgifter och intäkter finns med. Utgifterna och intäkterna för bredbandsprojektet ska alltså vara skilda från din övriga verksamhet och andra projekt som pågår samtidigt. För att kunna göra ett utdrag måste du särredovisa dina utgifter och intäkter för bredbandsprojektet i bokföringen på verifikationsnivå. Särredovisningen innebär att du har ett särskilt kostnadsställe eller projektnummer för de utgifter och intäkter som hör till projektet.

Drivs projektet av en förening, där föreningens hela verksamhet är lika med det som görs i projektet är det ändå viktigt att hålla isär projektets ekonomi och föreningens ekonomi i bokföringen. Det kommer att finnas utgifter som föreningen har som inte ger rätt till stöd, till exempel markintrångsavgifter och räntor. Utgifter som inte ger rätt till stöd ska alltså inte finnas med i den särredovisning som hör till projektet

Har man inte separat redovisning får man 2 % avdra på den delutbetalningen. Saknas det även vid nästa delutbetalning så dubblas avdraget till 4 %. 

Försättsblad. Måste ett försättsblad bifogas?
Svar: Ja, enl. Jordbruksverket skall ett underskrivet försättsblad bifogas till fakturorna vid varje del- och slututbetalning. Du kan skanna in det och bifoga till ansökan om delutbetalning innan du klickar på Skicka-knappen. Samt posta det till inskanningscentralen hos Jordbruksverket tills annan information kommer. 

Registrera konto?
Svar: Ja, varje projekt måste själva skicka in om registrering av konto till Jordbruksverket. Länsstyrelsen kan inte genomföra en utbetalning om kontot inte finns registrerat. Länsstyrelsen kan INTE registrera konto. Det gör du via Mina Sidor. Undersök om fullmakten gäller för ändring av kunduppgifter och utbetalning. 

Tillstånd
Svar: Alla tillstånd som t.ex. Bygglov, tillstånd från trafikverket mm skall bifogas senast till ansökan om slututbetalning. 

Betalningsbevis
Svar: Endast "Historiska betalningsbevis" är godkända. Man skall kunna se från vilket konto, till vilket konto pengarna gått, datum, summa, fakturanummer. Transaktionsdetaljer är INTE godkända betalningsbevis. På Jordbruksverkets webbplats finns utförlig information. 

Konkurrensutsättning (tidigare benämnt Upphandling) 

Måste man upphandla för bredband?
Svar: När det gäller bredband så behövs en konkurrensutsättning  av alla varor och tjänster i projektet.  Projektering, material, anläggningsarbete,  dokumentation samt allmänna utgifter samt den som levererar kommunikationstjänster i nätet. Många väljer också att upphandla drift och underhåll s k SLA-avtal. Har man tänkt sälja sin investering så småningom skall den också lägga ut på upphandling för nationell offentlig konkurrensutsättning.

Vid delutbetalningarna skall alla underlag som hör till genomförda konkurrensutsättningar  bifogas. Läs mer här vilka handlingar som behöver bifogas digitalt eller om ni väljer att sända på papper för skanning. Men bifoga innan ni klickar på Skicka-knappen. 

Offert/Anbud

Vad är det för skillnad på offert och anbud?
Svar: Både Offert och Anbud är svar på en Förfrågan. Förfrågan kan vara muntlig eller skriftlig. När det gäller köp över 250.000 kr/budgetgrupp skall det vara skriftligt. Under den gränsen kan ni skriftligen redogöra för hur ni har tagit in prisuppgifter men självklart också bifoga offerter om ni har fått det.

En offert kan också vara både muntlig och skriftlig men här krävs också skriftliga handlingar. Giltighetstiden för offerters erbjudande brukar vara upp till tre månader och i dem skall all information finnas som ni har ställt i er förfrågan vad gäller kvalitet, pris, storlek, leveranstid, betalningskrav, försäkringar, kontaktuppgifter, omfattning av varan/tjänsten osv.

Ett anbud är skriftligt erbjudande som ni fått av leverantörer för att ni gjort en offentlig konkurrensutsättning, det vill säga annonserat ert förfrågningsunderlag med ett preciserat innehåll, eventuellt inklusive en överensstämmelselista, i en nationell databas för anbud. Anbuden som kommer in till en särskild person/adress, öppnas en specifik dag och klockslag av en utsedd grupp som protokollför, utvärderar och väljer utifrån de kriterier och krav Landsbygdsförordningen med flera ställer enligt stödregler.

Ett anbud är bindande för anbudsgivaren tills acceptfristen löpt ut. Alla leverantörer får samma information, på samma sätt samtidigt, i förfrågan beskriver ni hur extra frågor behandlas.

Upphandlingsmall

Finns det någon blankett vi kan använda för upphandling?
Svar: Jordbruksverket har länkat Byanätsforum för exempel. 

Länsstyrelsens beslut är felaktigt

Vi har fått beslut på avdrag för att Länsstyrelsen inte tycker vi följt upphandlingen, vi tycker det är fel. Vad kan vi göra nu?
Svar: Om Länsstyrelsen bedömt att ni inte följt "principen om upphandling" korrekt och ni inte accepterar det beslutet kan man överklaga. Överklagan ställs till Jordbruksverket men skickas till Länsstyrelsen.

Vår upphandlade leverantör hinner inte med arbetet

Vår grävare har så mycket att göra att den inte hinner med vårt projekt, men det är ju den vi har upphandlat. Vad kan vi göra?
Svar: Ställ en fråga till leverantören som var närmast den vinnande leverantören om den kan gräva istället, sedan nummer tre, fyra och så vidare. Eller gör en ny upphandling. Det är inte godkänt att endast ringa en grävare och be den fortsätta grävningen.

Ersättning för markintrång

Vi måste gräva hos en person men den vill inte vara med och kräver ersättning för att vi gräver på dess mark. Kan vi få ersättning för den betalning personen kräver?
Svar: Nej, det är inte stödberättigat eftersom det inte hör till byggnationen. Vårt råd är att man informerar personen att de har mycket att vinna på att få in bredband till fastigheten. Trafikverkets kostnad per meter räknas också som intrångsersättning och är inte stödberättigad. Däremot är kostnad för arbete vid väg det.

Begära utbetalning

Vad ska jag tänka på när jag begär utbetalning?
Svar: Jordbruksverkets sida för utbetalning innehåller all information.

Lantmäteriförrättning

Måste vi genomföra en lantmäteriförrättning?
Svar: Ledningsrätten är ett sätt för en juridisk person att få marktillträde. När fastigheter byter ägare gäller fortfarande ledningsrätten för den juridiska personen. För att få projektstöd är detta inget krav, men vi rekommenderar det starkt. Kostnaden är stödberättigad. Läs mer hos Lantmäteriet

Notera dock att PTS i sina allmänna villkor har ett flertal krav på robusthet och driftsäkerhet som involverar registrering av nätet för medfinansiering!

Stödberättigade kostnader

Vilka kostnader är stödberättigade?
Svar: – Titta i budgeten ni skickade in tillsammans med ansökan om stöd, där ser ni vilka kostnader som ligger till grund för beslutet. De kostnaderna är stödberättigade. Indirekta kostnader, som till exempel hyra av lokal för att ha möte, porto/kuvert för att skicka ut information till medlemmar, datorer, fika och så vidare är inte stödberättigade. Tas de upp i ansökan genererar de avdrag på stödet.  

Vad kan vi inte söka stöd för?
Svar: Följande utgifter kan du aldrig få stöd för

  • Inköp och installation av aktiv utrustning (den elektroniska utrustningen som skapar signalen i bredbandsnäten)
  • Inköp eller hyra av befintlig passiv infrastruktur
  • Avgifter och ersättningar för markintrång
  • Avgift för inskrivning av markupplåtelseavtal i Fastighetsregistrets inskrivningsdel*
  • Förrättningskostnader för att bilda gemensamhetsanläggning*
  • Mat och annan förtäring
  • Indirekta kostnader så som overheadkostnader
  • Moms som du kan dra av
  • Skuldräntor
  • Lönekostnader

Inte heller förvaltningskostnader som försäkringar, kontorsutrustning mm 

Är kabelsökare en stödberättigad kostnad?
Svar: Nej, Det är en förvaltningskostnad i ett senare skede och tjänsten brukar ingå i entreprenörens uppdrag att identifiera var ledningar går vid anläggningsarbetet. 

Avgrävning

Grävaren grävde igenom en vattenledning och nu har vi fått en faktura för det, får vi ersättning för kostnaden att återställa?
Svar: Nej, lagning och återställande av skador är inte en stödberättigad kostnad. Var noga med ersättningar och försäkringar när ni tecknar avtal med leverantörer.

Allmänna frågor

Det har tillkommit många nya medlemmar så projektet har blivit mycket dyrare, kan vi få mer stöd?
Svar: Ett ombeslut måste i så fall göras. Ta kontakt med Länsstyrelsen.

Är det skillnad på kanalisationsstöd och projektstöd för bredband?
Svar: Kanalisationsstöd som tidigare söktes via Västra Götalandsregionen finns inte i denna programperioden för 2014-2020.

 

Det är viktigt att tänka på att reglerna skiljer sig till viss del mellan de olika stöden. Ta reda på vilka regler som gäller för ditt stöd!