Utveckling av natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet

Syftet är att bevara och utveckla de värden som är förknippade med olika geografiska områdens attraktivitet. Projekten ska bidra till att natur och kulturmiljöer bevaras och utvecklas samt blir tillgängliga för allmänheten. Insatsen har två inriktningar.

Utveckling av natur- och kulturmiljöer

Projektstöd kan ges till investeringar som bevarar och restaurerar odlingslandskapets natur- eller kulturmiljöer, och därigenom ökar områdets attraktivitet. Syftet är att förstärka landskapets natur- och kulturmiljövärden, inom en by eller en bygd, så att de är en del i att utveckla en levande landsbygd.

Stöd kan till exempel gå till åtgärder för restaurering av betesmarker med till exempel hotade arter, restaurering av överloppsbyggnader eller till att öka tillgängligheten för olika människor.

Utveckling av kulturhistoriska byggnader

Projektstöd kan ges till investeringar som tar tillvara och vårdar kulturhistoriskt värdefulla byggnader, inklusive tillhörande trädgårds- och gårdsmiljöer. Byggnaderna ska ingå i hembygdsgårdarnas verksamhet. Syftet är att dessa miljöer ska utvecklas till mötesplatser, mål för turism och vara plats för annan verksamhet så att projektet bidrar till social sammanhållning, företagande och levande landsbygd.

Stöd kan till exempel gå till åtgärder i kulturhistoriskt värdefulla byggnader och hela gårdsmiljöer, till att öka tillgängligheten för olika människor och till information till allmänhet och besökare. Med hembygdsgård menas en eller flera byggnader som har ett historiskt värde för lokalsamhället och en social funktion i bygden och som är öppen för allmänheten.  

Ansökan om stöd

Ansökan görs i Jordbruksverkets e-tjänst.  Läs mer på Jordbruksverkets webbplats.

Skicka in din ansökan innan du påbörjar din investering. En projektplan som beskriver utgångsläget och vilka åtgärder som ska vidtas ska lämnas med ansökan.   

Länsstyrelsens handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet

Länets prioriteringar

Vem som beviljas projektstöd avgörs av de prioriteringar som anges i handlingsplanen. Varje län har en begränsad budget.

Läs mer om urvalskriterierna

Läs bedömningsgrunderna för stödet

Vem kan söka stöd?

Företag, föreningar, organisationer, myndigheter, kommuner, landsting och regioner kan söka stödet.  

Ersättningsnivå

Företag - Stöd ges till 25 procent av de utgifter som ger rätt till stöd om sökanden är ett företag som äger fastigheten där insatsen görs. Medfinansiering krävs från annan offentlig aktör med minst 25 procent. Dessutom måste du alltid ha minst 50 procent privat finansiering.

Övriga sökande - Stöd ges till 90 procent av de utgifter som ger rätt till stöd. 65 procent från landsbygdsprogrammet och medfinansiering från annan offentlig aktör med minst 25 procent. Dessutom måste du alltid ha minst 10 procent privat finansiering.

Offentlig aktör - Stöd ges till 70 procent av de utgifter som ger rätt till stöd om offentlig aktör är sökande, under förutsättning att minst 30 procent av totalkostnaden finansieras av annan offentlig aktör.

Med annan offentlig aktör menas pengar från t.ex. kommuner, myndigheter eller andra offentliga finansiärer.

Stöd beviljas inte till ansökningar med mindre än 50 000 kronor i utgifter som ger rätt till stöd.

Mer om ersättningsnivåer hittar du i handlingsplanen.

 

 

 Relaterat

För att utveckla natur- och kulturmiljön på andra sätt kan miljöinvesteringar vara en möjlighet.

 

Två bilder: ett träd och en Buskbrytböna. Foton: Karin Persson

 

EU-flagga för jordbruksfonden för landsbygdsutveckling