Projektstödsutbetalningar

Mål: ärendet tar 3 månader

*Aktuell ärendetid för projektstödsutbildningar är maximal tid från det att anmälan kom in till Länsstyrelsen fram till att ärendet är beslutat och sänt till Jordbruksverket. För öppna ärenden räknas tiden från ankomst till Länsstyrelsen fram till att Jordbruksverket har genomfört utbetalningen.

Efter att Länsstyrelsen har beslutat om utbetalning av en ansökan kommer Jordbruksverket att granska vissa projekt och utbetalningen kan därför dröja upp till 60 dagar vid sådan granskning.

Skicka ansökan om utbetalning först när du fått beslut om att du beviljats stöd.

Läs mer om ansökan om utbetalning på Jordbruksverkets webbplats.

Olika typer av utbetalning

Du kan ansöka om både förskott och del- respektive slututbetalning på Mina Sidor på Jordbruksverkets websida för utbetalning. Kryssa i rätt ruta. Det går bra att lägga upp alla bilagor där ända tills du klickat på Skicka, då är det stängt för ändringar. Alla dokument som skall undertecknas av firmatecknare skall sändas till Länsstyrelsen, V:a Götalands län, FE 40, Box 204, 826 25 Söderhamn. Då arkiveras de där och kommer digitalt till oss den vägen. Tänk på att det belopp du fyller i utgiftssammanställningen, är exakt samma som på fakturan som också finns på anläggningskonto i bokföringen. Stödberättigade kostnader och icke stödberättigat på olika konton/subkonto/kostnadsställe.

Anmäl kontonummer till Jordbruksverket innan du skickar in någon blankett om utbetalning.

Förskottsutbetalning - gäller enbart bredband

Stödsökande ansöker via e-ansökan om förskotts- och delutbetalning, dock max en miljon kronor eller 50 procent av beviljat stödbelopp.

Delutbetalning

Vi rekommenderar att sända i ansökan om delutbetalning så ofta som möjligt så det inte blir för omfattande redovisningar av underlag. Skicka in:

 • Blanketten Försättsblad – underlag till ansökan om utbetalning: Projektstöd – ansökan om utbetalning
 • Kopior på enbart de fakturor (inklusive följesedlar, offerter med mera) som du hittills betalt och som du också beviljats stöd till. Lägg dem i samma ordning som du registrerat i e-tjänsten. 
 • Kopior av samtliga betalningsbevis som visar från vilket konto, till vilket konto pengarna gått samt datum. Lägg dem i samma ordning som fakturorna.
 • Andra underlag som du skickar med, tillstånd eller genomförda upphandlingsdokument lägger du efter varandra i lämplig ordning.

Läs mer om underlag som ska skickas in.

Storleken på stödet som betalas ut beror på hur mycket kostnader som redovisats. Maximalt 80 procent av projektstödet kan betalas ut i delutbetalningar, 20 procent hålls inne tills projektet är slutfört och godkänt av oss.

Slututbetalning

Håll koll på ditt slutdatum för projektet, ansök om förlängning i god tid.

Kontroller och avdrag

För att få stöd enligt ditt beslut om stöd måste du följa alla villkor och all lagstiftning som gäller för stödet samt följa villkoren i ditt beslut om stöd. Den myndighet som beslutar om ditt stöd kontrollerar din ansökan om utbetalning. Det är sedan Jordbruksverket som betalar ut pengarna.

Myndigheten gör kontroller både när den behandlar din ansökan om utbetalning och vid eventuell kontroll på plats. Du får oftast veta i förväg att du ska få besök av en kontrollant. Du måste ge kontrollanterna den hjälp som är nödvändig för att de ska kunna genomföra kontrollen.

Tänk på att du inte har möjlighet att själv göra ändringar i din ansökan när myndigheten börjat handlägga. Det är därför viktigt att du kontrollerar alla dina uppgifter en extra gång innan du klickar på knappen skicka in. Om du kommer på att något blivit fel i din ansökan ska du kontakta din myndighet så snart du kan.

Du kan få avdrag på stödet

Om du inte följer villkoren i ditt beslut om stöd kan det bli avdrag på stödet. Det är därför viktigt att du läser ditt beslut om stöd. Det finns olika anledningar till att du kan få avdrag, exempelvis om du: 

 • har sökt för utgifter som inte ingår i ditt beslut om stöd.
 • har tagit upp utgifter som inte ger rätt till stöd. Det kan exempelvis vara utgifter som du har haft innan du skickade in din ansökan om stöd.
 • har skickat in din ansökan för sent. Om du ansöker om utbetalning försent kommer du bara att få ut hälften av det belopp du har rätt att få ut i denna utbetalning. Om du ansöker om utbetalning mer än 14 dagar försent kommer du inte få någon utbetalning.
 • inte har följt din projekt- eller affärsplan vilket leder till att du inte kan uppnå syftet med stödet.
 • är upphandlingsskyldig men har inte följt upphandlingsreglerna.

Extra avdrag på stödet

Om det skiljer mer än tio procent, mellan de uppgifter du redovisat i din ansökan om delutbetalning och de utgifter som ger rätt till stöd, får du ett extra avdrag på ditt stöd. Det extra avdraget blir lika stort som avdraget multiplicerat med storleken på ditt projekt- eller företagsstöd. Detta gäller endast om du har fått beslut inom landsbygdsprogrammet.

Med en storlek på ditt projekt- eller företagsstöd på 50 procent där din myndighet har gjort ett avdrag på 100 kronor för utgifter som inte ger rätt till stöd, skulle det extra avdraget bli på ytterligare 50 kronor.

Ditt projekt- eller företagsstöd kan minska

Om du får in för lite offentlig medfinansiering kan ditt projekt- eller företagsstöd minska i förhållande till vad som saknas.

Vi arbetar med bedrägeribekämpning

Alla myndigheter som hanterar EU-stöd, däribland Jordbruksverket, arbetar tillsammans för att förebygga och bekämpa bedrägerier och annan ekonomisk brottslighet. Inom EU har arbetet på det här området stärkts från och med 2014. De EU-stöd som vi kan använda i Sverige ska gå till dig som har rätt till stöd. Vi kommer i handläggningen fortsätta att kontrollera så att rätt belopp betalas ut till rätt person.

Jordbruksverket rapporterar ärenden till OLAF

Jordbruksverket måste rapportera alla ärenden där vi, eller andra myndigheter som handlägger stöd, hittar fel i den EU – finansierade delen av stödet på mer än 10 000 euro. OLAF är den europeiska byrån för bedrägeribekämpning. Vi rapporterar ärendena oavsett om det är ett misstänkt bedrägeri eller ett vanligt fel.

När du skickar in en ansökan om utbetalning, tänk på att:

 • Läsa instruktionerna 
 • Bara ta med godkända kostnader

Det ska tydligt framgå att fakturorna endast innehåller kostnader som är stödberättigade. Det är därför enklast om du ber leverantören att göra separata fakturor på just sådant som är stödberättigat. Stryk kostnader som inte tillhör projektet från fakturan innan den skickas in till oss. Vad som ingår i projektet framgår av beslutet. Redovisas kostnader som inte är stödberättigade till oss, blir det avdrag på stödbeloppet. Är avdraget stort leder det till sanktion, vilket är ett extra straffavdrag för felredovisning. 

 • Ta bara med aktiviteter och investeringar som påbörjats efter att du har fått bekräftelsebrevet på att din ansökan om stöd kommit till oss. 
 • Sök inte stöd för moms om du är momspliktig 
 • Skicka in alla betalningsbevis

Till varje betald utgift ska du visa upp ett betalningsbevis där betalt belopp, mottagande post- eller bankgironummer och betalningsdatum tydligt framgår. Det är viktigt att betalningen är genomförd. 

Här nedan finner du exempel på godkända betalningsbevis från olika banker.   

Swedbank

Handelsbanken

Länsförsäkringar

SEB

Landshypotek

Utlandsbetalning

Vi godkänner däremot INTE Transaktionsdetaljer som betalningsbevis.

Om du gjort ett kontantinköp måste du skicka in ett utdrag ur bokföringen, till exempel huvudboken, som visar vem det är som har betalat och att det är något som hör till satsningen i projektstödet.

Om du har betalat med kort ska även ett kontoutdrag från det konto pengarna har dragits skickas med.

Det finns fler varianter på betalningssätt. Läs mer om Olika betalningssätt och godkänt betalningsunderlag.

Är ansökan komplett så får du pengarna snabbare.

Vad händer när min ansökan om utbetalning är inskickad via e-ansökan hos Jordbruksverket?

När din ansökan kommit till Länsstyrelsen påbörjar vi granskningen inom några veckor. Vår personal jämför då din kostnadssammanställning med dina fakturor och dina betalningsbevis. Vi granskar att dina redovisade kostnader följer din projektplan och budget samt berättigar till stödet.

Saknas något papper ber vi dig att skicka in en komplettering så snabbt som möjligt.

Är det dessutom en slututbetalning granskar vi din slutrapport. I projektet kommer vi till dig och besiktigar investeringen, granskar ett visst antal fakturor och betalningsbevis i dess originalform.

När din ansökan är komplett och Länsstyrelsen godkänt kostnaderna skickar vi din ansökan om utbetalning till Jordbruksverket som gör utbetalningen. Jordbruksverket granskar ett urval av ansökningarna innan de genomför utbetalningen till dig.

I nio fall av tio ska hela denna process ta högst 90 dagar.
Jordbruksverkets kontroll före utbetalning tar därefter 60 dagar. En utbetalning kan alltså dröja fem månader från ansökan till insättning på sökandes konto.

Utbetalningar sker varje månad med undantag för juli och december. Du får ett skriftligt meddelande från Länsstyrelsen om hur mycket pengar som kommer att betalas ut.

 Content Editor

​Lilian Gustafsson
010-224 52 35

Pernilla Svensson
010-224 52 77

Susanne Andersson
010-224 56 25

Johanna Jensen
010-224 56 42

Monica Ek-Remmerth
010-224 52 69

Petter Nordvander
010-224 52 89