Kommersiell service

Du kan få stöd för investeringar som leder till bättre tillgång till service på landsbygden.

Varför stöd till kommersiell och viss offentlig service?

Detta stöd ska bidra till att ge en hållbar lokal kommersiell service till boende, besökare och verksamma på landsbygden. Stöd ges för investeringar till aktörer som vill utveckla sin service till kunderna på ett hållbart sätt och med helhetssyn på lokalsamhället.  

Du kan söka stöd för investeringar i dagligvarubutiker, drivmedelsanläggningar och för att utveckla servicepunkter i andra lokaler. Det kan vara kombinationer av offentlig och kommersiell service som etableras i exempelvis gårdsbutiker, bygdegårdar, campingplatser eller värdshus. En servicepunkt kan ha olika typer av samhällsservice, till exempel bibliotek, information från myndigheter, postkontor, betaltjänster och apotek.  

Du kan också söka stöd för investeringar i distributions- och logistiklösningar. Detta stöd ska underlätta för samordnade varutransporter när små volymer av varor ska transporteras långa sträckor.  

Ansökan om stöd

Ansökan görs i Jordbruksverkets e-tjänst.  Läs mer på Jordbruksverkets webbplats.   

Vem som beviljas projektstöd till investeringar avgörs av de prioriteringar som anges i handlingsplanen.

Läs mer om urvalskriterierna i handlingsplanen.

Läs bedömningsgrunderna för stödet 

Länsstyrelsens handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet

Vem kan söka stöd?

Stöd kan sökas av företag, föreningar, andra organisationer, regioner, landsting, kommuner och myndigheter.  

Ersättningsnivå

I Västra Götalands län är högsta stödbelopp 600 000 kronor per stödmottagare inom en period av tre år.  

Du kan få stöd för upp till 50 procent av de utgifter som ger rätt till stöd. För att du ska få stöd måste dessa utgifter vara 50 000 kronor eller mer.  

Om det finns särskilda skäl kan stöd ges till 90 procent och då gäller att utgifterna som ger rätt till stöd ska vara 30 000 kronor eller mer. Särskilda skäl kan vara att:

  • investeringen ger bättre tillgänglighet
  • en nedlagd butik nystartar
  • investeringen ger energieffektivisering för bättre miljö och klimat 
  • investeringen är särskilt prioriterad i handlingsplanen utifrån de regionala serviceprogrammen.

 

 

 

 

EU-flagga för jordbruksfonden för landsbygdsutveckling