Investeringar i småskalig infrastruktur

Du kan få stöd för att bygga, förbättra eller utvidga småskalig infrastruktur på landsbygden. Syftet är att förbättra den småskaliga infrastrukturen och ge en ökad livskvalitet och en tryggare utomhusmiljö för de som bor där.

Det här kan du få stöd för?

Om du utvecklar småskalig infrastruktur och investerar i något av följande:

  • sätter upp vägbelysning
  • anlägger mindre vägar
  • bygger bryggor och broar
  • anlägger en pendelparkering
  • skapar system för samåkning

Att tillgängliggöra det öppna och variationsrika landskapet för många och gynna det rörliga friluftslivet är en del i att skapa attraktivitet och goda livsvillkor.

Mot denna bakgrund prioriterar Västra Götalands län investeringar som utvecklar området runt en samlingslokal.

Ansökan om stöd

Ansökan görs i Jordbruksverkets e-tjänst. Skicka in din ansökan innan du påbörjar din investering. En projektplan som beskriver utgångsläget och vilka åtgärder som ska vidtas ska lämnas med ansökan.    

Länets prioriteringar

Vem som beviljas projektstöd avgörs av de prioriteringar som anges i handlingsplanen. Varje län har en begränsad budget. 

Läs mer om urvalskriterierna i handlingsplanen

Läs bedömningsgrunderna för stödet 

Länsstyrelsens handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet

Vem kan söka stöd

Företag, föreningar, organisationer, myndigheter, kommuner, landsting och regioner kan söka det här stödet.  

Ersättningsnivå

Stöd ges till högst 90 procent av de utgifter som ger rätt till stöd. 65 procent från landsbygdsprogrammet och medfinansiering från annan offentlig aktör med minst 25 procent. Dessutom måste du alltid ha minst 10 procent privat finansiering. 

Med annan offentlig aktör menas pengar från t.ex. kommuner, myndigheter eller andra offentliga finansiärer.  

Stöd beviljas inte till ansökningar med mindre än 100 000 kronor i utgifter som ger rätt till stöd.

Mer om ersättningsnivåer hittar du i handlingsplanen. 

Läs mer

Mer information om stödet hittar du på Jordbruksverkets sida om småskalig infrastruktur.  

 

 

 

EU-flagga för jordbruksfonden för landsbygdsutveckling